بندرتركمن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندرتركمن

نور على

نور على

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شى خ

شى خ

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حبيبى فر

حبيبى فر

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ارنظرى مصطفى

ارنظرى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خوجه

خوجه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آرخى سليم

آرخى سليم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قوجقى مايسا

قوجقى مايسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علاقى

علاقى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرخى

آرخى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معظمى نازنين

معظمى نازنين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طراج

طراج

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اونق

اونق

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آق‌

آق‌

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كر‌

كر‌

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قوجقى

قوجقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادى سعيد

مرادى سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صفرى قزل

صفرى قزل

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كلته سيما

كلته سيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كر‌

كر‌

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سقلى

سقلى

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قرنجيك على

قرنجيك على

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اونق

اونق

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصرت پور

نصرت پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايمرى

ايمرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آسوده

آسوده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منگليان

منگليان

مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كر‌

كر‌

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قره جه

قره جه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برون را

برون را

زيست شناسي دريا / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارسايى

پارسايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخى نژاد

شيخى نژاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كل‌

كل‌

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرخ

آرخ

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

مديريت بيمه / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورقاز

پورقاز

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مخدوم

مخدوم

روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كرنژادى

كرنژادى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پارسافر

پارسافر

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اشرفى

اشرفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دولى نژاد

دولى نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/10/2023 11:50:18 PM
Menu