كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كوناني

اميدى دره شهر

اميدى دره شهر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
همتى يوسف اباد حديث

همتى يوسف اباد حديث

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كونانى

كونانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دارابيان ظفرابادى سارا

دارابيان ظفرابادى سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقايى الوار سامان

آقايى الوار سامان

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منصورى پارسا مريم

منصورى پارسا مريم

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كونانى منش

كونانى منش

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كونانى

كونانى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/5/2023 8:22:03 PM
Menu