لواسانات

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لواسانات

چوبدار

چوبدار

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
تاجزاد

تاجزاد

مهندسي ايمني / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نيك خو

نيك خو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خداداد

خداداد

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پروندى

پروندى

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شيرخانى

شيرخانى

اماروسنجش اموزشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جمشيدگرجى

جمشيدگرجى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خندان

خندان

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ايگه اى

ايگه اى

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فتاحى عاطفه

فتاحى عاطفه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طرخانى

طرخانى

مهندسي معماري / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شبر

شبر

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لارى

لارى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كبكى

كبكى

اماروکاربردها / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسى فشمى

عباسى فشمى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اشترى

اشترى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/1/2023 4:51:06 AM
Menu