حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر حويق

گيتى شيرزاديان

گيتى شيرزاديان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه خليلى

فاطمه خليلى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سميرا مشيرى

سميرا مشيرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سحر كيومرثى

سحر كيومرثى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهمن جنگلى زاده

بهمن جنگلى زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاهين ديارى پور

شاهين ديارى پور

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سهيل پيردلخوش

سهيل پيردلخوش

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد رضا عباسى نصرت آباد

محمد رضا عباسى نصرت آباد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امير رضا قلى پور

امير رضا قلى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب رنگى چوبر

زينب رنگى چوبر

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پروين شاهدى

پروين شاهدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سوسن پور نصيرى خطبه سرا

سوسن پور نصيرى خطبه سرا

فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حميد حويقى

حميد حويقى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد ياقوتى نصرت آباد

محمد ياقوتى نصرت آباد

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رهام شاهدى

رهام شاهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محدثه تقى زاده حويق

محدثه تقى زاده حويق

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 12:02:27 PM
Menu