شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شاهين دژ

محمد مهدى محمديان

محمد مهدى محمديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فائزه صارميان

فائزه صارميان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مريم احمدى

مريم احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهدى پريا

مهدى پريا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عارف حسن بابايى

عارف حسن بابايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لعيا حسن بابايى

لعيا حسن بابايى

طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
كوثر عابدى

كوثر عابدى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ساناز مرادى

ساناز مرادى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيوا شيخى

شيوا شيخى

اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خاطره برنجيان

خاطره برنجيان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على خيرى زاده

على خيرى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هانيه يار محمدى

هانيه يار محمدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الهه نامى

الهه نامى

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مائده عارفى

مائده عارفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهمن بورونلى

بهمن بورونلى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلمان اكبرى

سلمان اكبرى

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
آرمين محمدى

آرمين محمدى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
داوود بهرامى

داوود بهرامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سونا بيرامى

سونا بيرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه سلطانى

فاطمه سلطانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم ميكائيلى

مريم ميكائيلى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سينا ملكيان

سينا ملكيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نازنين حيدرى

نازنين حيدرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعله ملكى

شعله ملكى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ريحانه كرمانى زاده

ريحانه كرمانى زاده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا ملكى

رضا ملكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم خانى

مريم خانى

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صبا رضازاده

صبا رضازاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نسيم برجسته

نسيم برجسته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرش خانزاده

آرش خانزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رقيه عباسى

رقيه عباسى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شفيقه قنبرى

شفيقه قنبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا شكرزاده

زهرا شكرزاده

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فريبا محمدى

فريبا محمدى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
پوريا بكوش

پوريا بكوش

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه حسنى

فاطمه حسنى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كسرى نويدى

كسرى نويدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سجاد فرجى

سجاد فرجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فائضه نوروزى

فائضه نوروزى

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهنيا يارى

بهنيا يارى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مقصود كرامتى

مقصود كرامتى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/10/2023 9:44:01 PM
Menu