آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل

على مديحى بيدگلى

على مديحى بيدگلى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه

6سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
زينب اصيليان بيدگلى

زينب اصيليان بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
فاطمه عصارى بيدگلى

فاطمه عصارى بيدگلى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

زبان
فاطمه سادات حسينى زاده آرانى

فاطمه سادات حسينى زاده آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
على حاجى قديرزاده بيدگلى

على حاجى قديرزاده بيدگلى

مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
فاطمه قوام پور بيدگلى

فاطمه قوام پور بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حسين خموشى بيدگلى

حسين خموشى بيدگلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
شكيبا شاكر آرانى

شكيبا شاكر آرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
على حكيم زاده مقدم آرانى

على حكيم زاده مقدم آرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاطمه جمالى بيدگلى

فاطمه جمالى بيدگلى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زهرا عظيم زاده آرانى

زهرا عظيم زاده آرانى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سيدمهدى حسينى خواه

سيدمهدى حسينى خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مريم سنجر آرانى

مريم سنجر آرانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه آسوده آرانى

فاطمه آسوده آرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه صباغيان بيدگلى

فاطمه صباغيان بيدگلى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
على محمد اقباليان آرانى

على محمد اقباليان آرانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سيدحسن ميرحسينى آرانى

سيدحسن ميرحسينى آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدرضا نعمتى آرانى

محمدرضا نعمتى آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زينب حدادزاده نيرى

زينب حدادزاده نيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدرضا سكوت آرانى

محمدرضا سكوت آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هادى حيدرى

هادى حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدمهدى دهقانى آرانى

محمدمهدى دهقانى آرانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فاطمه عليزاده

فاطمه عليزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا شاكر آرانى

زهرا شاكر آرانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا اجدادى آرانى

زهرا اجدادى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نسرين ارباب

نسرين ارباب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
معصومه رمضان زاده بيدگلى

معصومه رمضان زاده بيدگلى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اكرم دهقانى نوش آبادى

اكرم دهقانى نوش آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميرحسين يوسفيان آرانى

اميرحسين يوسفيان آرانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهديه اسلامى بيدگلى

مهديه اسلامى بيدگلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليرضا صفاجو

عليرضا صفاجو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدرضا كريمى آرانى

محمدرضا كريمى آرانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدرضا بهتوئى

محمدرضا بهتوئى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امير مهدى زاده مقدم آرانى

امير مهدى زاده مقدم آرانى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على عنايتى بيدگلى

على عنايتى بيدگلى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسعلى رادمهر

عباسعلى رادمهر

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
منصوره سيارى

منصوره سيارى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
امير حسين نوحيان

امير حسين نوحيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مليكا مدبرنژاد

مليكا مدبرنژاد

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سبحان سياخانى

سبحان سياخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نرجس شكرى ستوده آرانى

نرجس شكرى ستوده آرانى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محسن اكرميان آرانى

محسن اكرميان آرانى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ليلا وشادى آرانى

ليلا وشادى آرانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد احمد ساجدين

سيد احمد ساجدين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن چوپان بيدگلى

حسن چوپان بيدگلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على وكيلى فر

على وكيلى فر

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدصادق صداقت

محمدصادق صداقت

روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احسان عمرانى

احسان عمرانى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زينب فرح آبادى آرانى

زينب فرح آبادى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمد معينى آرانى

محمد معينى آرانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محبوبه باقرى

محبوبه باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه مولايى بيدگلى

فاطمه مولايى بيدگلى

روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
على جندقيان بيدگلى

على جندقيان بيدگلى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
محمدرضا برادران

محمدرضا برادران

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زينب زرين تاب

زينب زرين تاب

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نيره مكرمى

نيره مكرمى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدى انتخابى نوش آبادى

مهدى انتخابى نوش آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيده اشرفى نوش ابادى

سعيده اشرفى نوش ابادى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عاطفه رزاقى زارع بيدگلى

عاطفه رزاقى زارع بيدگلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهراسادات حسينى زاده آرانى

زهراسادات حسينى زاده آرانى

باستان شناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه كاظم پور آرانى

فاطمه كاظم پور آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا غلام پور نوش ابادى

زهرا غلام پور نوش ابادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پرديس نوروزيان آرانى

پرديس نوروزيان آرانى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى منصورى

مهدى منصورى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه رئيسى نياسر

فاطمه رئيسى نياسر

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على عراقى آرانى

على عراقى آرانى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا حامدآبادى بيدگلى

زهرا حامدآبادى بيدگلى

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مريم سادات ساجدين آرانى

مريم سادات ساجدين آرانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
صبا پولادسنج

صبا پولادسنج

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليرضا اميدى

عليرضا اميدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرشته روشنايى مقدم

فرشته روشنايى مقدم

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مسعود مهدى آرانى

مسعود مهدى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدجواد روحانى بيدگلى

محمدجواد روحانى بيدگلى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوالفضل رحيمى محمدابادى

ابوالفضل رحيمى محمدابادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه اكرميان آرانى

فاطمه اكرميان آرانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميرا كريمشاهى بيدگلى

سميرا كريمشاهى بيدگلى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عارفه فخرالدينى آرانى

عارفه فخرالدينى آرانى

حقوق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد سرمديان

محمد سرمديان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا مومن زاده

زهرا مومن زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا كبوترى

عليرضا كبوترى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على جندقيان

على جندقيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احسان ذبيحى

احسان ذبيحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على رمضانى

على رمضانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب درب ريگى

زينب درب ريگى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منصوره باقرى

منصوره باقرى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حنانه صانعى فر

حنانه صانعى فر

شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا عباسى

پريسا عباسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير عباس امانى پور

امير عباس امانى پور

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم سادات فرقانى

مريم سادات فرقانى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابوالفضل ميرزاپور نوش آبادى

ابوالفضل ميرزاپور نوش آبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه عمرانى آرانى

فاطمه عمرانى آرانى

علوم كامپيوتر-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهام جعفرى نژاد

الهام جعفرى نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهيلا قادرى بيدگلى

سهيلا قادرى بيدگلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على اصغر عنايتى بيدگلى

على اصغر عنايتى بيدگلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه قاضيان بيدگلى

فاطمه قاضيان بيدگلى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه عبدالقديرى

فاطمه عبدالقديرى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا نساج يگانه

زهرا نساج يگانه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا دهقانى ارانى

زهرا دهقانى ارانى

روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد حسن شاهيان بيدگلى

محمد حسن شاهيان بيدگلى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير رعيت مقدم

امير رعيت مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على محمد ذاكرى آرانى

على محمد ذاكرى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه عالمى

فاطمه عالمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد منصورى

محمد منصورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منصوره وزير پور

منصوره وزير پور

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على درخشان نژادآرانى

على درخشان نژادآرانى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومه بابايى بيدگلى

معصومه بابايى بيدگلى

مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زينب سادات سعادتى نوش ابادى

زينب سادات سعادتى نوش ابادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا منصورى

زهرا منصورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاطفه نجاتى

عاطفه نجاتى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نرجس سادات كاظمى

نرجس سادات كاظمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زينب خادم آرانى

زينب خادم آرانى

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سوده مزروعى

سوده مزروعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 10:00:29 PM
Menu