كنارتخته

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كنارتخته

ياسمن مظلوم رضائى

ياسمن مظلوم رضائى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساناز دهقانى

ساناز دهقانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ندا عباسى

ندا عباسى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/3/2023 11:57:00 AM
Menu