سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سده اقليد

فاطمه رحيمى كردشولى

فاطمه رحيمى كردشولى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه يوسفى

فاطمه يوسفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرشته آتشى

فرشته آتشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه منفرد

فاطمه منفرد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمد مظفرى

احمد مظفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم پناهى

مريم پناهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم محمدخانى

مريم محمدخانى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرشته عبدالهى

فرشته عبدالهى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا شريفى نژاد

زهرا شريفى نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيمان احمدى

پيمان احمدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرش سركارى فرد

آرش سركارى فرد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 9:20:57 AM
Menu