كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كوار

آسيه برومند

آسيه برومند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدمهدى ميرزاوند

محمدمهدى ميرزاوند

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه قهرمانى

فاطمه قهرمانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رويا حياتى

رويا حياتى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رحيميان

محمد رحيميان

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه معزى

سيده فاطمه معزى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميد رضايتى مقدم

حميد رضايتى مقدم

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معصومه صفرى دشتكى

معصومه صفرى دشتكى

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامد حياتى گله زنى

حامد حياتى گله زنى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهنام حياتى گله زن

بهنام حياتى گله زن

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا شكوه طسوجى

زهرا شكوه طسوجى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس فزونى مظفرى

عباس فزونى مظفرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رامين پرويزى

رامين پرويزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رشيد حياتى

رشيد حياتى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهزاد اسفنديارى

بهزاد اسفنديارى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريسا صولتى

پريسا صولتى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على مزارعى

على مزارعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا برنده

عليرضا برنده

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خديجه روستا

خديجه روستا

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابوالفضل پرورش

ابوالفضل پرورش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميلاد اميرزادگان

ميلاد اميرزادگان

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاطمه بهمنى باغانى

فاطمه بهمنى باغانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 1:42:44 PM
Menu