فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فسا

مريم حكمت

مريم حكمت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه نديمى

فاطمه نديمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امير نادرى

امير نادرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عليرضا اميرى

عليرضا اميرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سحر جمالى

سحر جمالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مريم محبى زاده

مريم محبى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين كارگر

حسين كارگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فائزه بيژن كوچى

فائزه بيژن كوچى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه بافهم

فاطمه بافهم

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پارميدا رجبى

پارميدا رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيد امير حسام سيدى

سيد امير حسام سيدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدرضا بهمنى

محمدرضا بهمنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه غلباش اينالو

فاطمه غلباش اينالو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه محمد كريمى

فاطمه محمد كريمى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم بيگى هارمى

مريم بيگى هارمى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على نقدى زاده

على نقدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه آقاپور

فاطمه آقاپور

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيد محمد منصورى

سيد محمد منصورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه مجاب

فاطمه مجاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه برزكار

فاطمه برزكار

صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
اميرحسين مسرور

اميرحسين مسرور

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهرناز فتحيان

مهرناز فتحيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا صادقى مزيدى

زهرا صادقى مزيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حميدرضا بهفروز

حميدرضا بهفروز

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مريم مرزبان فرد

مريم مرزبان فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد جمالى

محمد جمالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد جمال زاده

محمد جمال زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضا شاهى

رضا شاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيده مهديس نعمت اله زاده

سيده مهديس نعمت اله زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدمهدى فيروزى

محمدمهدى فيروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على طالبى

على طالبى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نرجس عزت

نرجس عزت

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى زاده

فاطمه صالحى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فائزه موسى زاده

فائزه موسى زاده

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه حدادى

فاطمه حدادى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهره رضاييان

زهره رضاييان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه عابدى غياث آبادى

فاطمه عابدى غياث آبادى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا مدنى

زهرا مدنى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا مرزبان دشت احمدى

زهرا مرزبان دشت احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيدجلال هاشمى نسب

سيدجلال هاشمى نسب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدرضا شفيعى رونيزى

محمدرضا شفيعى رونيزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدهادى فيروزى

محمدهادى فيروزى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عظيم عاطفى

عظيم عاطفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پژمان بدوئى صفرى كوچى

پژمان بدوئى صفرى كوچى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد ماجدى

محمد ماجدى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد راه پيما

محمد راه پيما

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه بردبار

فاطمه بردبار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه مقيمى

فاطمه مقيمى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زينب شكوهيان

زينب شكوهيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهسا دانشدار

مهسا دانشدار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راضيه پسنديده كار

راضيه پسنديده كار

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا فريدنيا

زهرا فريدنيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسن زارعى داراكويه

محسن زارعى داراكويه

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه دولتخواه

فاطمه دولتخواه

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهره حسينى

زهره حسينى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد بالابومه

محمد بالابومه

علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه رجبيان

فاطمه رجبيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا حسينى

زهرا حسينى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرضيه صلح طلب

مرضيه صلح طلب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه آذرآئين

فاطمه آذرآئين

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كوثر شمسى

كوثر شمسى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه رنجبر

فاطمه رنجبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا خالقى نيا

زهرا خالقى نيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا بردبار

مينا بردبار

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا حدادى

زهرا حدادى

زبان روسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مريم رضوانى

مريم رضوانى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين ميرى نوبندگانى

حسين ميرى نوبندگانى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجمه قنبرى مقدم

نجمه قنبرى مقدم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا نامدار

سارا نامدار

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم فيروزى

مريم فيروزى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا پرهام

زهرا پرهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيد حسينى ميانده

سعيد حسينى ميانده

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسن شرفى

حسن شرفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين رضايى

حسين رضايى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحر شكوهى

سحر شكوهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا پژومان

زهرا پژومان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فهيمه نادرى نوبندگانى

فهيمه نادرى نوبندگانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجمه جعفرى

نجمه جعفرى

ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
فاطمه عسكريان

فاطمه عسكريان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزال صفرزاده

غزال صفرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر زارعپور

سحر زارعپور

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على عطاالهى

على عطاالهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرناز كرمى

فرناز كرمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا نوروزى فر

زهرا نوروزى فر

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا فلاح

زهرا فلاح

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه اكبر پور

فاطمه اكبر پور

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدرضا حاتمى

محمدرضا حاتمى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على عسكرپور

على عسكرپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم رنجبر تنگ كرمى

مريم رنجبر تنگ كرمى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ريحانه تقى نژاد

ريحانه تقى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسر كرمى

ياسر كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد جواد اسماعيلى

محمد جواد اسماعيلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد على نژاد

سعيد على نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه امرالهى

محدثه امرالهى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرضا رضايى

محمدرضا رضايى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد آموزگار

محمد آموزگار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه زارعى جليانى

فاطمه زارعى جليانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طوبى ترياك كار

طوبى ترياك كار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه غلامزاده

ريحانه غلامزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فريده رجائى

فريده رجائى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد شرفى

محمد شرفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نرگس رشيدى كوچى

نرگس رشيدى كوچى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا آذرپيك

زهرا آذرپيك

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على بذرافشان

على بذرافشان

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاجر قاسمى شيرى

هاجر قاسمى شيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سجاد قنبرى مزيدى

سجاد قنبرى مزيدى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد مهدى صيادى زرح

محمد مهدى صيادى زرح

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدرضا خلقت

محمدرضا خلقت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب خادمى

زينب خادمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنا كرم نژاد

سنا كرم نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه محمد زاده

فاطمه محمد زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افسرسادات پيراسته

افسرسادات پيراسته

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه ادهمى

فائزه ادهمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا توفيق زاده

زهرا توفيق زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدرضا سميع زاده

محمدرضا سميع زاده

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پويا رضائى نيا

پويا رضائى نيا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راحله رنجبر

راحله رنجبر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يگانه نبى زاده

يگانه نبى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه شرفى

فاطمه شرفى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيمان قائدى

پيمان قائدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى فريدونى

مهدى فريدونى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضا زينل پور

رضا زينل پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين صالح نژاد

حسين صالح نژاد

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مريم مجاهدى

مريم مجاهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا كريميان

زهرا كريميان

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرزانه كسرائى

فرزانه كسرائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا پيرزاده

زهرا پيرزاده

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على هوشمند كوچى

على هوشمند كوچى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدعلى رحيمى

محمدعلى رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رامين شيبانيان

رامين شيبانيان

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ريحانه اكبريان

ريحانه اكبريان

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرحسين افشارى بانيانى

اميرحسين افشارى بانيانى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا مكارى

محمدرضا مكارى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد محسن طهماسبى

محمد محسن طهماسبى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على نكوئيان

على نكوئيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سحر شيبانيان

سحر شيبانيان

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدرضا قنبرى

محمدرضا قنبرى

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رقيه قنبرى صفرى كوچى

رقيه قنبرى صفرى كوچى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمد جواد غلباش قره بلاغى

محمد جواد غلباش قره بلاغى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهدى غلباش قره بلاغى اينالو

مهدى غلباش قره بلاغى اينالو

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
على رفيعى

على رفيعى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيد محمد حسين اشرف منصورى

سيد محمد حسين اشرف منصورى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسين عقلايى

حسين عقلايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 2:49:49 PM
Menu