سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سرابله

عارف احمدى

عارف احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضا رضوى نيا

رضا رضوى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ساسان گراوند

ساسان گراوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضا اعظمى

رضا اعظمى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-استان هاي محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يونس عبديان

يونس عبديان

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نسترن جليليان

نسترن جليليان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد نادرى زاده

محمد نادرى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه پيرزادى

فاطمه پيرزادى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ياسمن غلامى

ياسمن غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طيبه عارفى

طيبه عارفى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصومه جهانى

معصومه جهانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصر صيد بگيان

ناصر صيد بگيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد فرياد رس

محمد فرياد رس

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمد عبدى

احمد عبدى

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پريسا تردست

پريسا تردست

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماء شيرى

اسماء شيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا احمدى

زهرا احمدى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد زكى

محمد زكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين شريف زادى

حسين شريف زادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميلاد بيگلرى راد

ميلاد بيگلرى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حميد رضا خنجرى

حميد رضا خنجرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينب حق نظرى

زينب حق نظرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه خاوند

فاطمه خاوند

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همايون محمد بگيان

همايون محمد بگيان

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سينا قيصربيگى

سينا قيصربيگى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد امين مرادنيا

محمد امين مرادنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيده نوريان

سعيده نوريان

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حديث شيره بند

حديث شيره بند

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امين حاتمى زاده

امين حاتمى زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيما سلطانيان

شيما سلطانيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفورا جوكار

صفورا جوكار

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/29/2023 9:40:04 AM
Menu