بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندر کنگ و چارک

كيوان خردمند

كيوان خردمند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروهر امينا

فروهر امينا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الهام عباسى

الهام عباسى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرضيه يوسفى

مرضيه يوسفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادق دانشور

صادق دانشور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مكيه حميدى لنگه

مكيه حميدى لنگه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پدرام معمارى

پدرام معمارى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصطفى بخت

مصطفى بخت

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
الهام صديق

الهام صديق

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن پور محمد

حسن پور محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
متين نوح نژاد

متين نوح نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بهروز جهانگير

بهروز جهانگير

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه بهجت

فاطمه بهجت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على ربيعى

على ربيعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه حمزوى

فاطمه حمزوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاجر برخور

هاجر برخور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلمى خوش اخلاق

سلمى خوش اخلاق

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهزاد دربان

بهزاد دربان

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمد نور وحيدى

احمد نور وحيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم احمدى

مريم احمدى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرشيد صادقى زاده

فرشيد صادقى زاده

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فهيم فتاحى

فهيم فتاحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فضيلت خوشه چين

فضيلت خوشه چين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميلاد درواع

ميلاد درواع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدالرحمن پناه

عبدالرحمن پناه

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على اسدى

على اسدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شقايق تموك

شقايق تموك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيد نبيل حسينى

سيد نبيل حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الياس كاظمى

الياس كاظمى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سميه صابر

سميه صابر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محدثه عبداللهى

محدثه عبداللهى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد قادرى

محمد قادرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدحسين پارسا

محمدحسين پارسا

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهسا آذرى

مهسا آذرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميثم پشتيبان

ميثم پشتيبان

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد شكر گزار

محمد شكر گزار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يونس خورشيدى

يونس خورشيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صبرى توان

صبرى توان

طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
حميد پايمرد

حميد پايمرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صبورا تازه شاد

صبورا تازه شاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامرضا صادقى

غلامرضا صادقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صابره بستكى زاده

صابره بستكى زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عاليه الماسى

عاليه الماسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا اسماعيلى

رضا اسماعيلى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه شمس الدينى

فاطمه شمس الدينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسام الدين كهتوئى

حسام الدين كهتوئى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد لطيف على خواه

محمد لطيف على خواه

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيوان قائد

كيوان قائد

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد امينى

محمد امينى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه راه بر

فاطمه راه بر

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بدر دريائى

بدر دريائى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الناز حسين پور

الناز حسين پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هانيه جعفر پور

هانيه جعفر پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هنگامه حبيبى

هنگامه حبيبى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه سياوشى

فاطمه سياوشى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صنم گرجى پور

صنم گرجى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
منا رحيمى چاهوئى

منا رحيمى چاهوئى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه پاژنامه

فاطمه پاژنامه

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ميلاد ژوبين پرور

ميلاد ژوبين پرور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد على ميرى

محمد على ميرى

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه يگانه خورى

فاطمه يگانه خورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمد رحمانى

احمد رحمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساره محمدى

ساره محمدى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پارسا رحمن زاده

پارسا رحمن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آريا فرهادداد

آريا فرهادداد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيما بيابانگرد

شيما بيابانگرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا شيرى

زهرا شيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه تارنگ

فاطمه تارنگ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يونس محمودى

يونس محمودى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نسيبه بامرى

نسيبه بامرى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد سالخورده

محمد سالخورده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جميله رحمانى

جميله رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا صادقى بهمنى

زهرا صادقى بهمنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميلاد ملت خواه

ميلاد ملت خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ساميه ساختمان پور

ساميه ساختمان پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم جميل

مريم جميل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صلاح الدين امامى

صلاح الدين امامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين مختارى

حسين مختارى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروغ تاجيك نسب

فروغ تاجيك نسب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين نظامى

اميرحسين نظامى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فريبا برزگرى

فريبا برزگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رعنا فتاحى

رعنا فتاحى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آمنه افسرده حال

آمنه افسرده حال

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه بادروج

فاطمه بادروج

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه رحمانى

الهه رحمانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايران رحمانى

ايران رحمانى

صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عطاالله دده

عطاالله دده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زينب مراد زاده

زينب مراد زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمود ذكريايى

محمود ذكريايى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاجر دست پاك

هاجر دست پاك

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه حاجى زاده

فاطمه حاجى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسف بحرپيما

يوسف بحرپيما

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا دامن افشان

زهرا دامن افشان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حنان گارستانى

حنان گارستانى

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا راهويى

زهرا راهويى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه رحيم پور

فاطمه رحيم پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سميرا فاتح

سميرا فاتح

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مائده على نورى

مائده على نورى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطيفه انبارى

لطيفه انبارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم شيخى

مريم شيخى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده فاطمه شناسى

سيده فاطمه شناسى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليا رحمانى

عليا رحمانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيم دهباشى

ابراهيم دهباشى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رومينا حيدرى

رومينا حيدرى

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ماجد پيراء

ماجد پيراء

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابده موسوى

عابده موسوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالله عبداللهى

عبدالله عبداللهى

مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد احمدى زاد

محمد احمدى زاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيلوفر فارغى

نيلوفر فارغى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه رفيعى

فاطمه رفيعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زيبا رستگار

زيبا رستگار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم احمدى

مريم احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيومرث كاره چاهى

كيومرث كاره چاهى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم هنرى

مريم هنرى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميلاد راد

ميلاد راد

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آرزو كاره چاهى

آرزو كاره چاهى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعود كوهى نژاد

مسعود كوهى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه منصورى

فاطمه منصورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد حاجى زاده

محمد حاجى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه كداب

فاطمه كداب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على دوبرادران

على دوبرادران

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهسا نظامى

مهسا نظامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امير رضا توسلى

امير رضا توسلى

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على اكبرى

على اكبرى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد صديق محمودى

محمد صديق محمودى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مينا زيودار

مينا زيودار

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمد مراد پور

احمد مراد پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خيرالنسا حسينى

خيرالنسا حسينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مريم مقيمى

مريم مقيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهناز مكارى گر

مهناز مكارى گر

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مريم دريابر

مريم دريابر

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آرزو جهانديده

آرزو جهانديده

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عبدالعزيز سهرابى

عبدالعزيز سهرابى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
راضيه بحرى

راضيه بحرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
برهان افسرده

برهان افسرده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه رنج روزى

فاطمه رنج روزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهناز بحرى

مهناز بحرى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمد انصارى

محمد انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مسلم زارعى

مسلم زارعى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
احمد گلشن

احمد گلشن

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ندا پوراحمدى

ندا پوراحمدى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:05:54 PM
Menu