گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گرمسار

فاطمه قندالى

فاطمه قندالى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
هانيه قاسمى زاده

هانيه قاسمى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
محمد رضا قباخلو

محمد رضا قباخلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
ابوالفضل كاشانى

ابوالفضل كاشانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
عليرضا قباخلو

عليرضا قباخلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مجتبى على بيگى

مجتبى على بيگى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
شقايق عرب خالدى

شقايق عرب خالدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سيد محمد مهدى موسوى

سيد محمد مهدى موسوى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
مژده ركنى

مژده ركنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امين پويان

امين پويان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد رجائى پور

محمد رجائى پور

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ايمان شاه حسينى

ايمان شاه حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امير رضا ربيعى

امير رضا ربيعى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مونا قنبرى

مونا قنبرى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فائزه كمالى

فائزه كمالى

حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فاطمه پوزش

فاطمه پوزش

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يگانه پوزش

يگانه پوزش

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا يوردخانى

زهرا يوردخانى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسين قباخلو

حسين قباخلو

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فاطمه نظرى فر

فاطمه نظرى فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شيوا قز لو

شيوا قز لو

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مريم شاه مرادى

مريم شاه مرادى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد عرب عامرى

محمد عرب عامرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهديه احسانى

مهديه احسانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حميدرضا بلوچى

حميدرضا بلوچى

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زهرا موحديان

زهرا موحديان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شقايق نوبخت

شقايق نوبخت

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصطفى متولى

مصطفى متولى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهديس محسنى نژاد

مهديس محسنى نژاد

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
هانيه محمدى

هانيه محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايمان قندالى دوست

ايمان قندالى دوست

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمد على يوسفيه

محمد على يوسفيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آى سان شاه حسينى

آى سان شاه حسينى

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاهين امامى

شاهين امامى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فواد احمدى

فواد احمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مريم اشرفى

مريم اشرفى

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سعيد زمانى

سعيد زمانى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهديه جلال تاش

مهديه جلال تاش

حقوق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سيد محمد حسين كاظمى

سيد محمد حسين كاظمى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هانيه قاسمى

هانيه قاسمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا اميرى

زهرا اميرى

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد على صادقى

محمد على صادقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضوانه كريمى

رضوانه كريمى

حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يگانه طاهرى اجدادى

يگانه طاهرى اجدادى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا عامرى

زهرا عامرى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه عرب عامرى

فاطمه عرب عامرى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه دست پاك

فاطمه دست پاك

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مريم كريمى

مريم كريمى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا انگار نويس

زهرا انگار نويس

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مهكامه اشترى

مهكامه اشترى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين جعفرى سرونى

حسين جعفرى سرونى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد قائمى

محمد قائمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى معافى

مهدى معافى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
فاطمه فرجى

فاطمه فرجى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ميراخورلى

فاطمه ميراخورلى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احسان دهقانى

احسان دهقانى

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آمنه زاهدنيا

آمنه زاهدنيا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سيد محمد رضا شجاعى امرئى

سيد محمد رضا شجاعى امرئى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هانيه نيك صفت

هانيه نيك صفت

ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
آسيه گلى

آسيه گلى

ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نجمه صالحى فر

نجمه صالحى فر

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا كاشى

زهرا كاشى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مينا عظيمى

مينا عظيمى

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
فاطمه مومنى

فاطمه مومنى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهرآذين جواديان

مهرآذين جواديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر فلاحى

سحر فلاحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شقايق يالان قاچ

شقايق يالان قاچ

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا مهديان جونى

زهرا مهديان جونى

طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
رضوانه كاشانى

رضوانه كاشانى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شقايق صفرى

شقايق صفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آتنا نظرى

آتنا نظرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه دلير

فاطمه دلير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد جواد عامرى

محمد جواد عامرى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى فرجى

مهدى فرجى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهناز بيابانكى

بهناز بيابانكى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سوگل يوردخانى

سوگل يوردخانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومه مونسان

معصومه مونسان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يلدا قزلو

يلدا قزلو

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرنوش دادگر

فرنوش دادگر

صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
محمد رضا قاسمى

محمد رضا قاسمى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پريرخ افضلى

پريرخ افضلى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه على نژاد

فاطمه على نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نيلوفر مرادى نيازاغه

نيلوفر مرادى نيازاغه

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
ميلاد شير مردى

ميلاد شير مردى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 1:45:47 PM
Menu