گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گناباد

رامين عابدى پور

رامين عابدى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
محمدرضا اژدرى كوشا

محمدرضا اژدرى كوشا

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

5سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
فرهاد سعيدى

فرهاد سعيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهديه السادات علوى شهرى

مهديه السادات علوى شهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فائزه عطاردى شهرى

فائزه عطاردى شهرى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سعيد خياط كاخكى

سعيد خياط كاخكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرامرز نصيرزاده

فرامرز نصيرزاده

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
امير محمد قلى نژاد

امير محمد قلى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمد جواد عجم

محمد جواد عجم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فاطمه شركتى

فاطمه شركتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا حسنى

زهرا حسنى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محدثه دوستى

محدثه دوستى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زهره سادات مستجاب

زهره سادات مستجاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ندا عسكرزاده

ندا عسكرزاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فائزه رافعى

فائزه رافعى

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فاطمه رحمانيان شهرى

فاطمه رحمانيان شهرى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسين رضائى

حسين رضائى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شيما فرخى فر

شيما فرخى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معصومه دهقان زيبد

معصومه دهقان زيبد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسما محمدى

اسما محمدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معصومه وافى

معصومه وافى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
مريم مومنى مقدم

مريم مومنى مقدم

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امير حسين عابدينى

امير حسين عابدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا شارعى نيا

مينا شارعى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدى رضازاده بيدختى

مهدى رضازاده بيدختى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميثم رضايى

ميثم رضايى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اميرعلى ملك خانى

اميرعلى ملك خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه اميدوار

فاطمه اميدوار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرستو پيراسته

پرستو پيراسته

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اعظم رجب زاده

اعظم رجب زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يگانه پرى افساى

يگانه پرى افساى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على سميعى دلوئى

على سميعى دلوئى

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مهشيد آتش پرور

مهشيد آتش پرور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابوالفضل مختارى

ابوالفضل مختارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصومه ميرزاده

معصومه ميرزاده

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محدثه شايان پور

محدثه شايان پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اعظم السادات موسوى

اعظم السادات موسوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد ميرزاده رهنى

محمد ميرزاده رهنى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرحناز امانيان

فرحناز امانيان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زينب بيدل

زينب بيدل

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فايزه جهانفر

فايزه جهانفر

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ابوالقاسم افضلى شهرى

ابوالقاسم افضلى شهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حامد حاجيان ملكى

حامد حاجيان ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرور سعيدى

سرور سعيدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهديه رمضانى اول

مهديه رمضانى اول

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهديه سپاهى

مهديه سپاهى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نرگس تركمنى مقدم نوقابى

نرگس تركمنى مقدم نوقابى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عاطفه نيازمند كاخكى

عاطفه نيازمند كاخكى

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم اسدالهى خيبرى

مريم اسدالهى خيبرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حميده خاكسار

حميده خاكسار

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم قربانزاده

مريم قربانزاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى مندى

فاطمه غلامى مندى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهدى شادكام

مهدى شادكام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيد صادق قاضى زاده

سيد صادق قاضى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مريم خياط كاخكى

مريم خياط كاخكى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سجاد اسماعيل نيا

سجاد اسماعيل نيا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مليحه اصغرى

مليحه اصغرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حميده باصرى باغسياه

حميده باصرى باغسياه

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نرجس بديعى ثانى

نرجس بديعى ثانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ريحانه پور باقرى شهرى

ريحانه پور باقرى شهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كيميا كرمى

كيميا كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا جمعه بيدختى

زهرا جمعه بيدختى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
على خواجه پور

على خواجه پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زينب غفارى

زينب غفارى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد رضا گرامى صادقيان

محمد رضا گرامى صادقيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مريم نوروزى فخراباد

مريم نوروزى فخراباد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد حسن حيدر زاده شهرى

محمد حسن حيدر زاده شهرى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مهشاد حسين پور

مهشاد حسين پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سجاد كامران

سجاد كامران

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهام خواجه

الهام خواجه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم قلى زاده

مريم قلى زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضا باقرى قنبر آبادى

رضا باقرى قنبر آبادى

زمين شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد حسين كاظمى

محمد حسين كاظمى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مجتبى پيرزاده خيبرى

مجتبى پيرزاده خيبرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه شرفى

فاطمه شرفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهاره صولتى

بهاره صولتى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خاطره صلواتي

خاطره صلواتي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على على پور سقى

على على پور سقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم زارع زيرجان

مريم زارع زيرجان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مريم عليمحمدى

مريم عليمحمدى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ابوالفضل داورى

ابوالفضل داورى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عاطفه بيك زاده

عاطفه بيك زاده

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سهيلا شفيعى

سهيلا شفيعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهديه جمعه گى

مهديه جمعه گى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيد مصطفى مهدوى شهرى

سيد مصطفى مهدوى شهرى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهره زمانى

زهره زمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهناز رمضانى

مهناز رمضانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فائزه جمعه بيدختى

فائزه جمعه بيدختى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سمانه صفرزاده

سمانه صفرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نغمه طالبى دلوئى

نغمه طالبى دلوئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى پور حسين

مهدى پور حسين

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيد مجتبى حميدى

سيد مجتبى حميدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم تقى زاده بيلندى

مريم تقى زاده بيلندى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سپيده على اكبرى

سپيده على اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم مقيميان

مريم مقيميان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نسرين نصيرى مقدم شهرى

نسرين نصيرى مقدم شهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه حسن نژاد

فاطمه حسن نژاد

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصطفى اسماعيلى اول

مصطفى اسماعيلى اول

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهديه صلح جوشهرى

مهديه صلح جوشهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهره كاظمى

زهره كاظمى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على ابراهيمى مقدم

على ابراهيمى مقدم

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا باقرزاده

زهرا باقرزاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا زمانيان

زهرا زمانيان

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مريم ميرزايى

مريم ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امير سجاد غلاميان باغسياه

امير سجاد غلاميان باغسياه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ساجده آب بار

ساجده آب بار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصطفى پاكروح

مصطفى پاكروح

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد عبدالهى

محمد عبدالهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا متقى نيا

زهرا متقى نيا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهديه زنده دل

مهديه زنده دل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آتوسا اندرزگو

آتوسا اندرزگو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالح پرست

صالح پرست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم متولى زاده

مريم متولى زاده

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه حاجى زاده

فاطمه حاجى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهام حسن نژاد

الهام حسن نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيدحسين موسوى زاده

سيدحسين موسوى زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه انصارى

فاطمه انصارى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهديه ابراهيمى

مهديه ابراهيمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه يعقوب زاده شهرى

محدثه يعقوب زاده شهرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سپيده خدير

سپيده خدير

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدصالح سابقى

محمدصالح سابقى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محدثه برمكى

محدثه برمكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد نادرى

محمد نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرهاد روحانى

فرهاد روحانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابوالفضل بنام

ابوالفضل بنام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيد رضا محمودى

سيد رضا محمودى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على صديقى

على صديقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افسانه امانيان بيدختى

افسانه امانيان بيدختى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين تقى زاده بيلندى

حسين تقى زاده بيلندى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهديه مهدويان

مهديه مهدويان

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضا قلى بور

رضا قلى بور

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محسن مصيبى

محسن مصيبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفى عشقى

مصطفى عشقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا عليزاده شوراب

سارا عليزاده شوراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير شريفى مقدم

امير شريفى مقدم

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فهيمه بسكابادى

فهيمه بسكابادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه مختارپور

فاطمه مختارپور

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه ايزدى گنابادى

فاطمه ايزدى گنابادى

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه سليمانى

فاطمه سليمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا چوبدار

زهرا چوبدار

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فريبا توكلى

فريبا توكلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد رضا عابدين زاده

محمد رضا عابدين زاده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين عباس نژادمقدم

اميرحسين عباس نژادمقدم

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا حيدرى نوقابى

زهرا حيدرى نوقابى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امير زاهدى

امير زاهدى

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امير سالارى

امير سالارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهجت طالبى دلوئى

بهجت طالبى دلوئى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين آخوندى

حسين آخوندى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا صادقى

زهرا صادقى

علوم قراني -فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن جمعه زاده

حسن جمعه زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه قيومى ثانى نوقابى

عاطفه قيومى ثانى نوقابى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم نجفى

مريم نجفى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصطفى ابراهيمى

مصطفى ابراهيمى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد مهدى معمار زاده

محمد مهدى معمار زاده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرمحمد بهرامى

اميرمحمد بهرامى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا فاطمى

مهسا فاطمى

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاطفه رضائى

عاطفه رضائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرضيه گندمى

مرضيه گندمى

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مريم بارازى نژاد

مريم بارازى نژاد

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسول قابل

رسول قابل

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرحسين مهويدى شهرى

اميرحسين مهويدى شهرى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه صديقى

فاطمه صديقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم مير محرابى

مريم مير محرابى

زمين شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا على خانى سنو

رضا على خانى سنو

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سجاد مظلوم

سجاد مظلوم

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه زارعى بيدختى

فائزه زارعى بيدختى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه غفورى مقدم

فائزه غفورى مقدم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الياس شيرزاد

الياس شيرزاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران-مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا اسديان

رضا اسديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حانيه كاظمى مقدم

حانيه كاظمى مقدم

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرضيه زمردى

مرضيه زمردى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميلاد شريفى

ميلاد شريفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على نوريان مند

على نوريان مند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى عليزاده مندى

مهدى عليزاده مندى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نرگس قيومى اول

نرگس قيومى اول

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد امير طالبى دلوئى

محمد امير طالبى دلوئى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/9/2023 12:24:42 AM
Menu