ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ديواندره

بابك رحمانى

بابك رحمانى

طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

هنر
بهزاد كلهر

بهزاد كلهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميلاد على محمدى

ميلاد على محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سروش شامحمدى

سروش شامحمدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا محمودى

زهرا محمودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ژينا خدايارى

ژينا خدايارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا كاكايى

زهرا كاكايى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيما اقايى

شيما اقايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سامان برزگر

سامان برزگر

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسرا عبدى

اسرا عبدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسرين كريميان

اسرين كريميان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهرداد خالدى

مهرداد خالدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سوسن اسكندرى

سوسن اسكندرى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پدرام لطفى

پدرام لطفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميترا امينى

ميترا امينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هانيه الياسى

هانيه الياسى

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نوشين شكرى

نوشين شكرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ساريه رضايى

ساريه رضايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالار حسينى

سالار حسينى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رسول سوسنى

رسول سوسنى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فريد شهبازى

فريد شهبازى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نسيم اسدى

نسيم اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميلاد عظمى

ميلاد عظمى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معروف رضايى

معروف رضايى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رامين مولودى

رامين مولودى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نازيلا محمدى

نازيلا محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزايى

فاطمه ميرزايى

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ساريسا اسدى

ساريسا اسدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساسان ميرزايى

ساسان ميرزايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرفان محمدزاده

عرفان محمدزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه شمسى

فاطمه شمسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد نافع محمدى

محمد نافع محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيد جبار حسينى

سيد جبار حسينى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هيرو دست پيش

هيرو دست پيش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام قادرى

الهام قادرى

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعدى عزيزى

سعدى عزيزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمان فلاحى

آرمان فلاحى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سميرا محمودى

سميرا محمودى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميترا صفايى

ميترا صفايى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده زينب شهابى

سيده زينب شهابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسرا وطن دوست

اسرا وطن دوست

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سامان دست نشان

سامان دست نشان

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پويا مجيدى

پويا مجيدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زانيار صيدى

زانيار صيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هديه مروتى

هديه مروتى

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سروش رنجبر

سروش رنجبر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهتاب نورى

مهتاب نورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سميرا گوران

سميرا گوران

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفان خسروى

عرفان خسروى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيد يادگار حسينى

سيد يادگار حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهران سلطانى

مهران سلطانى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسرا مرادى

اسرا مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد شريفى

محمد شريفى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد رحمانى

محمد رحمانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فريد كريميان

فريد كريميان

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نازنين جمالى

نازنين جمالى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد شيخى

محمد شيخى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد آغه

محمد آغه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ليلا رضايى

ليلا رضايى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پريسا اقبالى

پريسا اقبالى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سحر احمدپور

سحر احمدپور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اوات ساعدى

اوات ساعدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زينب جوزى

زينب جوزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پريسا حسينى

پريسا حسينى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:43:15 PM
Menu