دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دورود

مرضيه قنبرزاده

مرضيه قنبرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
محدثه نيك بخت

محدثه نيك بخت

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عاطفه آبكتى

عاطفه آبكتى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
معصومه بختيارى

معصومه بختيارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نسيم چشم آويز

نسيم چشم آويز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
امير رضا الفتى

امير رضا الفتى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فائزه علوى

فائزه علوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا ساكى

زهرا ساكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سيده منصوره موسوى

سيده منصوره موسوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عطيه حبيب زاده

عطيه حبيب زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زهرا رحمتى

زهرا رحمتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه آزادى

فاطمه آزادى

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حسين ياراحمدى

حسين ياراحمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هومن خادم

هومن خادم

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-استان هاي محروم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
هانيه چگنى

هانيه چگنى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
على طاهرى نستوه

على طاهرى نستوه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محسن رازانى

محسن رازانى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رضا خورشيدوند

رضا خورشيدوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على ساكى

على ساكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرنوش فرجى

فرنوش فرجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هانيه آسال

هانيه آسال

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا لشنى

زهرا لشنى

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على همتيان

على همتيان

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا هداوند

زهرا هداوند

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على نيازى

على نيازى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاهين رازانى

شاهين رازانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهتاب كرنوكر

مهتاب كرنوكر

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهه محمدى تبار

الهه محمدى تبار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى جودكى

مهدى جودكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدى كاظمى

مهدى كاظمى

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شكوفه پولادى

شكوفه پولادى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا لك‌

رضا لك‌

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضا حيدرى

رضا حيدرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نسترن مولايى

نسترن مولايى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آفرين ساجدى

آفرين ساجدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نرگس پورولى

نرگس پورولى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نويد بازوند

نويد بازوند

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على باجولوند

على باجولوند

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پگاه دريس

پگاه دريس

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سميه گلپايگانى

سميه گلپايگانى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مريم پيامنى

مريم پيامنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه انصارى فرد

فاطمه انصارى فرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا چهارمحالى

مهسا چهارمحالى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مريم آستركى

مريم آستركى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نرجس حيدرنژاد

نرجس حيدرنژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مارال مهرپويا

مارال مهرپويا

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه احمدوند

فاطمه احمدوند

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدرضا رضايى

محمدرضا رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضوان ياراحمدى

رضوان ياراحمدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سعيد رمضانى

سعيد رمضانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سارا عرفانى

سارا عرفانى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوالفضل شمس اللهى

ابوالفضل شمس اللهى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فائزه نيك آبادى

فائزه نيك آبادى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه ماكيانى

فاطمه ماكيانى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نسيم نيك آبادى

نسيم نيك آبادى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على گراونديان

على گراونديان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهشاد ظهرابى

مهشاد ظهرابى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
راضيه عزيزى

راضيه عزيزى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيما حاجيوند

سيما حاجيوند

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد پاپى

محمد پاپى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجتبى بوالحسنى

مجتبى بوالحسنى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سپهر عبدى بسطامى

سپهر عبدى بسطامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غزاله امينى

غزاله امينى

مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امين ذوالفقارى

امين ذوالفقارى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فروغ خادم

فروغ خادم

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امير محمد خوش شناس

امير محمد خوش شناس

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه رحمانى زاده

فاطمه رحمانى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا رحمانى زاده

رضا رحمانى زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على ركرك

على ركرك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اقبال پاپى

اقبال پاپى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم لشنى زند

مريم لشنى زند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيما كاكاوند

سيما كاكاوند

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى خدادادى

مهدى خدادادى

فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داوود پاك نژاد

داوود پاك نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوريا عبدالتاجدينى

پوريا عبدالتاجدينى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا مهديان

زهرا مهديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسين رحمتى

ياسين رحمتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه خادمى

فرزانه خادمى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسن جوان بخت

حسن جوان بخت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحر ياراحمدى

سحر ياراحمدى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پريسا دليخون

پريسا دليخون

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميثم بيرانوند

ميثم بيرانوند

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهتاب غلامى ش

مهتاب غلامى ش

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا باجلوند

رضا باجلوند

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيل قائدرحمتى

اسماعيل قائدرحمتى

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا ملك پارسا

رضا ملك پارسا

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه لك‌

فاطمه لك‌

تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فائزه زندلشنى

فائزه زندلشنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوان السادات صالحى

رضوان السادات صالحى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا عظيمى

سينا عظيمى

مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريسا لريائى

پريسا لريائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرين منصورى

شيرين منصورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انسيه شيرنژاد

انسيه شيرنژاد

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زهرا هداوند

زهرا هداوند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امين بختيارى نسب

امين بختيارى نسب

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سارينا نفيسى

سارينا نفيسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پيريايى

على پيريايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زندى فر

على زندى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه دالوند

فاطمه دالوند

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيما ساكى

سيما ساكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزاله سفيد پرى

غزاله سفيد پرى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا سعادتمند

زهرا سعادتمند

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سيده فائزه كريمى

سيده فائزه كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرمان فرشيد فر

آرمان فرشيد فر

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميثم قائدرحمتى

ميثم قائدرحمتى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نرگس زنديفر

نرگس زنديفر

باستان شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرتضى آزمون

مرتضى آزمون

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدعلى ميركوچكى

سيدعلى ميركوچكى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدسعيد موسوى خو

سيدسعيد موسوى خو

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدمهدى حجتى

محمدمهدى حجتى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محدثه خادمى

محدثه خادمى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نرگس دهخوارى

نرگس دهخوارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا بسحاق

عليرضا بسحاق

فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على فولادوند

على فولادوند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على طالبى

على طالبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضوان عبدالهى فرد

رضوان عبدالهى فرد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى

فاطمه موسوى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پيمان ناصرى

پيمان ناصرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا احمدى

محمدرضا احمدى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ريحانه سالاروند

ريحانه سالاروند

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نيلوفر زندوكيلى

نيلوفر زندوكيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباس سالاروند

عباس سالاروند

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريا منصورى

پريا منصورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضى حيدرى

مرتضى حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حمزه پادارى

حمزه پادارى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شهاب دهنارى

شهاب دهنارى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه پاپى

فاطمه پاپى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
داود لشنى زند

داود لشنى زند

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:39:50 AM