رستم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رستم آباد

ساناز دارشى

ساناز دارشى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيم ابادى

فاطمه ابراهيم ابادى

زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ساناز گرگى دوستعلى

ساناز گرگى دوستعلى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/5/2023 11:05:44 AM
Menu