فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فيروزكوه

معصومه سراج

معصومه سراج

اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
پگاه قربانى

پگاه قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ماريا نيكوكار

ماريا نيكوكار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مهسا سنگسرى

مهسا سنگسرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
الميرا شكرى

الميرا شكرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهدى خليل ارجمندى

مهدى خليل ارجمندى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آرمان جعفرى

آرمان جعفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سيده مائده ساداتى

سيده مائده ساداتى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

زبان
مهرگان جهانبانى

مهرگان جهانبانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهام ذوالفقاريان

الهام ذوالفقاريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرتضى ايلكا

مرتضى ايلكا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ياسمن شكرى

ياسمن شكرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرنوش درويشى

فرنوش درويشى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على اكبر شجاع

على اكبر شجاع

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هادى يوسفيان

هادى يوسفيان

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حامد خليل ارجمندى

حامد خليل ارجمندى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيلوفر جعفرى

نيلوفر جعفرى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ناديا كيانراد

ناديا كيانراد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سهيل كيانى راد

سهيل كيانى راد

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابوالفضل يارى خنكدارى

ابوالفضل يارى خنكدارى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زهره حسينى

زهره حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شيدا على اكبرخانى

شيدا على اكبرخانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيده مائده دريابارى

سيده مائده دريابارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين چمنى

حسين چمنى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امير اسفنديار

امير اسفنديار

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مريم عليزاده

مريم عليزاده

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پروا باطبى

پروا باطبى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدرضا برهانى پور

محمدرضا برهانى پور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا حسينى

عليرضا حسينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساجده شجاع

ساجده شجاع

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهديه سراج

مهديه سراج

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرناز باطبى

مهرناز باطبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهره درويش متولى

طاهره درويش متولى

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه ميرزايى

فاطمه ميرزايى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حمزه كاشى مجى

حمزه كاشى مجى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سپيده سراج

سپيده سراج

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مازيار كيا

مازيار كيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر درويش خضرى

سحر درويش خضرى

باستان شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زينب حاجى مزدرانى

زينب حاجى مزدرانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زينب عرب

زينب عرب

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روژان يزدانى

روژان يزدانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الهام محمودى

الهام محمودى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى چهارپاشلو

مهدى چهارپاشلو

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد پارسا حسينى

سيد پارسا حسينى

نوازندگي موسيقي جهاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
آرزو كليچ

آرزو كليچ

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آدنيس بختيارى

آدنيس بختيارى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هومن ايلكا

هومن ايلكا

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه گلستانى عراقى

فاطمه گلستانى عراقى

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/30/2023 10:47:42 AM
Menu