رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رودهن

حامد بيدى

حامد بيدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
سينا ابراهيمى

سينا ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فاطمه محسنى

فاطمه محسنى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
مهديه رضايى

مهديه رضايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دل آرام صادقعلى

دل آرام صادقعلى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فائزه حسن نژاد حطر

فائزه حسن نژاد حطر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حانيه حسن نژادحطر

حانيه حسن نژادحطر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زهرا على پور

زهرا على پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيد مهدى سجاديان

سيد مهدى سجاديان

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عاطفه بادكوبه

عاطفه بادكوبه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محدثه گراوندى

محدثه گراوندى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه ملك محمدى

فاطمه ملك محمدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نگاره قربانى شفيعى

نگاره قربانى شفيعى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهسا خواجه نامقى

مهسا خواجه نامقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهناز معظمى

مهناز معظمى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيده تينا هاشمى

سيده تينا هاشمى

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فروزان نيازى

فروزان نيازى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
توحيد پور مدد كار

توحيد پور مدد كار

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه سادات مشهدى

فاطمه سادات مشهدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حانيه قربانى بام

حانيه قربانى بام

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى قمى

فاطمه سادات حسينى قمى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا جاهدى

زهرا جاهدى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مليكا سويزى

مليكا سويزى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مريم طلوعى

مريم طلوعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه شهيدى

فاطمه شهيدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
امير حسين اسدنيا شفيعى

امير حسين اسدنيا شفيعى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حديث شعبانى

حديث شعبانى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهسا عليزاده

مهسا عليزاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيد فاطمه موسوى

سيد فاطمه موسوى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه ستارى پور

فاطمه ستارى پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه آقاميرى

سيده فاطمه آقاميرى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوشين وطن پرست

نوشين وطن پرست

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جواد عفت شعار

جواد عفت شعار

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم اكبرى

مريم اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده مژگان حسينى لقب شفيعى

سيده مژگان حسينى لقب شفيعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرجان سرايى

مرجان سرايى

حقوق -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيد حسين حسينى

سيد حسين حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد مهدى مهدوى

محمد مهدى مهدوى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غزاله شكرى

غزاله شكرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا تيموريان

رضا تيموريان

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فردين چراغ داره

فردين چراغ داره

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد روحانى

محمد روحانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على بحر كاظمى

على بحر كاظمى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نگين مير باقرى

نگين مير باقرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفى اربابى قلعه نوئى

مصطفى اربابى قلعه نوئى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضا ميوه ء

رضا ميوه ء

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه كرمى

فاطمه كرمى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرحسين على يوسفى

اميرحسين على يوسفى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه بساوند

فاطمه بساوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهره موسوى خرم

زهره موسوى خرم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمد رضا مداح

احمد رضا مداح

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيوا ملكى

شيوا ملكى

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه خلجى

ريحانه خلجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه بلوكى سبزوار

فاطمه بلوكى سبزوار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومه زيبائى

معصومه زيبائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومه آقابيگى كلاكى

معصومه آقابيگى كلاكى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا شريفى كلاكى

زهرا شريفى كلاكى

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن اسماعيلى

محسن اسماعيلى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه پروينى فر

فاطمه پروينى فر

علوم اقتصادي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا بايرنج

زهرا بايرنج

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زينب مرادى لارمائى

زينب مرادى لارمائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه عبدالهى مسگران

فاطمه عبدالهى مسگران

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا ترابى

زهرا ترابى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير حسين جوشنلو

امير حسين جوشنلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرستو پورزكى روزبهانى

پرستو پورزكى روزبهانى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم قادرى

مريم قادرى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه اشنه در

فاطمه اشنه در

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/31/2023 4:12:24 AM
Menu