چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر چابكسر

جعفرى انيتا

جعفرى انيتا

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
قاسمى جيردهى

قاسمى جيردهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ولى تبار

ولى تبار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسينى قاسم آباد سفلى منصوره

حسينى قاسم آباد سفلى منصوره

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى قاسم آباديان

حسينى قاسم آباديان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامى چابكى سارا

غلامى چابكى سارا

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احسانگر فكجور

احسانگر فكجور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصغرى آلمانى

اصغرى آلمانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كهنموئى

كهنموئى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عجب شير چى اسكويى مسعود

عجب شير چى اسكويى مسعود

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمد پور كندسر مهدى

احمد پور كندسر مهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى مطلق

رحيمى مطلق

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موقرى ميانده

موقرى ميانده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كشاورز مددى محمد

كشاورز مددى محمد

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داداشى لپاسر

داداشى لپاسر

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:16:49 PM
Menu