كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كوار

رستگارى محسن

رستگارى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابوالحسن بيگى

ابوالحسن بيگى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فرهادى ساناز

فرهادى ساناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشم زاده فاطمه

هاشم زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى نوروزانى محمدصادق

جعفرى نوروزانى محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى اصل

حسينى اصل

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عليمرادنى نسرين

عليمرادنى نسرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضان پور محبوبه

رمضان پور محبوبه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بهمنيان فرزانه

بهمنيان فرزانه

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرزادگان فهيمه

اميرزادگان فهيمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانگيرى اكبرآبادى

جهانگيرى اكبرآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداداد هاجر

خداداد هاجر

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
چراغى فائزه

چراغى فائزه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
جعفرى فر ابوالفضل

جعفرى فر ابوالفضل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مومن نوروزانى محمد

مومن نوروزانى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حياتى

حياتى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمس دولت آباد مرتضى

شمس دولت آباد مرتضى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى محمدزمانى احمدرضا

عباسى محمدزمانى احمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جليلى باغ انارى

جليلى باغ انارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرام زاده

بهرام زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دارابى ميلاد

دارابى ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ربانى محمدرضا

ربانى محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آزاد عليرضا

آزاد عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بيات شاه پرست

بيات شاه پرست

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ثقيفى رضا

ثقيفى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 5:11:23 AM
Menu