شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شيراز

بامشاد رضا

بامشاد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
نامدارى آيدا

نامدارى آيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
فربودنيا  الهام

فربودنيا الهام

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
زارع عليرضا

زارع عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فروتن آرخلو محمدرضا

فروتن آرخلو محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
كيانى آرش

كيانى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
چوگانى

چوگانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

8سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
دهقان زاده همدان  شيما

دهقان زاده همدان شيما

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
شجاعى فرد احسان

شجاعى فرد احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شهبازى بهلولى محمدصابر

شهبازى بهلولى محمدصابر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
كوچكى حسين

كوچكى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
وزيرى مينا

وزيرى مينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ناصرى مجرد اطهر

ناصرى مجرد اطهر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
متقى  نيكتا

متقى نيكتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اقليدس زهرا

اقليدس زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
هاشمى سيدمحمد

هاشمى سيدمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فلاح زاده ابرقويى

فلاح زاده ابرقويى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عدلو زهرا

عدلو زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قنبرى فاطمه

قنبرى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباس نيا شيوا

عباس نيا شيوا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ظهرابى آيدا

ظهرابى آيدا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نظرى سپيده

نظرى سپيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رحيمى زاده ناديا

رحيمى زاده ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
وفا ساغر

وفا ساغر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضايى سحر

رضايى سحر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عربى  حميدرضا

عربى حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صحرائيان شاداب

صحرائيان شاداب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يزدان پناه لاله

يزدان پناه لاله

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رزوقى بستك راشد

رزوقى بستك راشد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرزبان نيا زهرا

مرزبان نيا زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پارسا امير

پارسا امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صاحب كرم ايمان

صاحب كرم ايمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عرب لو مهرنوش

عرب لو مهرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جمشيدى سحر

جمشيدى سحر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جعفرى آناهيتا

جعفرى آناهيتا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نجابت سجاد

نجابت سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارع ياسمن

زارع ياسمن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خسروى محمدرضا

خسروى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سرشار كيانوش

سرشار كيانوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شب بويى بهاره

شب بويى بهاره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رهسپار زهرا

رهسپار زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دميرى فهيمه

دميرى فهيمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امجدى سيدمحمد

امجدى سيدمحمد

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهمن پورى

بهمن پورى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جمشيدى كراچى على

جمشيدى كراچى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بنيانى مريم

بنيانى مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هدايت نژاد

هدايت نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عربى پريا

عربى پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قشون نيلوفر

قشون نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهيمى محسن

ابراهيمى محسن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اهوز

اهوز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حكيم نيا مهشيد

حكيم نيا مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
چگنى پيمان

چگنى پيمان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عزيزى مهدى

عزيزى مهدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خليلى مهسا

خليلى مهسا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پرستنده خيال ماندانا

پرستنده خيال ماندانا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
منصورى ياسمن

منصورى ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمد زمانى رضا

محمد زمانى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحى راضيه

صالحى راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارع سعد آبادى

زارع سعد آبادى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاكر يارى

شاكر يارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تابش زهرا

تابش زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهبودى خواه هومان

بهبودى خواه هومان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مومنى سيده مريم

مومنى سيده مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عجم نوازى زهره

عجم نوازى زهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قنبرعلى اصل مريم

قنبرعلى اصل مريم

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كتابى محدثه

كتابى محدثه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم-بومي فارس

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودى اميد

محمودى اميد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قايدى هانيه

قايدى هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هاشمى شاهين

هاشمى شاهين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مظفرى تربتى شيرين

مظفرى تربتى شيرين

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جمشيدى محمدمهدى

جمشيدى محمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظمى ساناز

كاظمى ساناز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افتخارنيا مريم

افتخارنيا مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رزمجوئى مژگان

رزمجوئى مژگان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن زاده مهرداد

حسن زاده مهرداد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زيارتى

زيارتى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملك زاده يونس

ملك زاده يونس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمى كوهنجانى نيلوفر

كريمى كوهنجانى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسن زاده شميم

حسن زاده شميم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسى رضا

عباسى رضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خرمن دار سمانه

خرمن دار سمانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى مژگان

قاسمى مژگان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاظميان سپيده

كاظميان سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نامجومقدم على

نامجومقدم على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانى نيلوفر

شعبانى نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تحتانى پريسا

تحتانى پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خداهمتى

خداهمتى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قيليانپور

قيليانپور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرزوقى

مرزوقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوبختى محمدجواد

نوبختى محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع اردشير

زارع اردشير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لهراسبى ناهيد

لهراسبى ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نور پور مريم

نور پور مريم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خجسته شورباخورلو افشين

خجسته شورباخورلو افشين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاصيان سارا

عاصيان سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرجودكوهنجانى محسن

فرجودكوهنجانى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آتشى فاطمه

آتشى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاهى مريدى فاطمه

شاهى مريدى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قدمى عارفه

قدمى عارفه

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشيدى پوريا

رشيدى پوريا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجايى رامشه فاطمه السادات

رجايى رامشه فاطمه السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجبر ثمين

رنجبر ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نصر محمدصادق

نصر محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابدى على

عابدى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى فاطمه

احمدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمى ساناز

قاسمى ساناز

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلطانى ليلا

سلطانى ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيبانى مقدم محمدهادى

شيبانى مقدم محمدهادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى حسينى

جعفرى حسينى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رابط زهرا

رابط زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آبسالان سيده فاطمه

آبسالان سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هرسمى زاده طهرانى محمد

هرسمى زاده طهرانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مزارعى حسين

مزارعى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ديده بان الناز

ديده بان الناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شكرى بيتا

شكرى بيتا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى محمد مهدى

كريمى محمد مهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خاكپور سحر

خاكپور سحر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرصتى

فرصتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سليمى محمد

سليمى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عرفانى ندا

عرفانى ندا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
درويشى صادق

درويشى صادق

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيروانى محمد

شيروانى محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ارزانى بيرگانى

ارزانى بيرگانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ثبوتى

ثبوتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
توانگر سيد اميرعلى

توانگر سيد اميرعلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضائيان مريم

رضائيان مريم

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نظرزاده ده بزرگى زهرا

نظرزاده ده بزرگى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ادراكى فاطمه

ادراكى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داودى على

داودى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع عرفان

زارع عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى پلارتى روژان

محمدى پلارتى روژان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيروانى صبا

شيروانى صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هاشمى شبنم

هاشمى شبنم

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
انقياد

انقياد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صيادى فاطمه

صيادى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
روستا محمد

روستا محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزيزى رضوان

عزيزى رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشمى نسترن السادات

هاشمى نسترن السادات

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهمندفرد فرناز

فرهمندفرد فرناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معينى سارا

معينى سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نظرى پريسا

نظرى پريسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهبودى

مهبودى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسكندرى ثانى مهرداد

اسكندرى ثانى مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوهرى مريم

جوهرى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چهابدار زهرا

چهابدار زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوانمردى مرضيه

جوانمردى مرضيه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجه ئى عليرضا

خواجه ئى عليرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميدوار بهنوش

اميدوار بهنوش

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عرفانى نسيم

عرفانى نسيم

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خيرانديش

خيرانديش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آزادنيك سالار

آزادنيك سالار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جاويدمهر الهام

جاويدمهر الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خردمندى صبا

خردمندى صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خسروى فرد حسين

خسروى فرد حسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان دشتكى مريم

دهقان دشتكى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل لامرد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خاتمى فرد عليرضا

خاتمى فرد عليرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لاله فر

لاله فر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى محدثه

ابراهيمى محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهوران فرد محمدرضا

شاهوران فرد محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موحد كياوش

موحد كياوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاجى زاده سميرا

حاجى زاده سميرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى پرديس

ابوالقاسمى پرديس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آرمان مهر مليكا

آرمان مهر مليكا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بدخشان

بدخشان

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معين سيدآرمان

معين سيدآرمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمالى نگين

جمالى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاتمى سرور

حاتمى سرور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ضامنى قلاتى على

ضامنى قلاتى على

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوچكى قلاتى نگين

كوچكى قلاتى نگين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاظمى فاطمه

كاظمى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل لامرد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مباشرى

مباشرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صادقى محمدجواد

صادقى محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امينى سپندار

امينى سپندار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بريزى اصغر

بريزى اصغر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سابق عليرضا

سابق عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خان داداش ساناز

خان داداش ساناز

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عطار

عطار

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تنگاپور مريم

تنگاپور مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بازدار عليرضا

بازدار عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصلى نژاد كيميا

مصلى نژاد كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده سميرا

حسن زاده سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى مهدى

عباسى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى افروز

كريمى افروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دلير ريحانه

دلير ريحانه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصفاجهرمى فاطمه

مصفاجهرمى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرح نيك ارلى

فرح نيك ارلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمالى على

جمالى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روشن شاد رومينا

روشن شاد رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفى كيانا

نجفى كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احيايى مهسا

احيايى مهسا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دره شورزاده پرديس

دره شورزاده پرديس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محلاتى قصرالدشتى نرگس

محلاتى قصرالدشتى نرگس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سكوت جهرمى

سكوت جهرمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسفنديارى بيات آرش

اسفنديارى بيات آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معزى سيدمحمدمهدى

معزى سيدمحمدمهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رهبرعالم حسين

رهبرعالم حسين

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كشاورز اسمعيل آبادى زينب

كشاورز اسمعيل آبادى زينب

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابرى زهرا

بابرى زهرا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسفنديارى هانيه

اسفنديارى هانيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى پور

قاسمى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غنى

غنى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورامينى

پورامينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفيعى طاها

شفيعى طاها

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سبزلون زهرا

سبزلون زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راست گفتار زهرا

راست گفتار زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
انصارى محمدجواد

انصارى محمدجواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيازكار حميدرضا

نيازكار حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس نيا محمدجواد

عباس نيا محمدجواد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قائدى غزاله

قائدى غزاله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرخى محمد

فرخى محمد

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پويان هاله

پويان هاله

روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تسليمى فاطمه

تسليمى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيدپور آزاد شيرازى على

مجيدپور آزاد شيرازى على

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهادرى زهرا

بهادرى زهرا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صدرا

صدرا

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رياستى

رياستى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
انتظار مهدى الهام

انتظار مهدى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسمعيل پور الهه

اسمعيل پور الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيبانى سميرا

شيبانى سميرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقانى فاطمه

دهقانى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرمانى مريم

فرمانى مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصطفى پور قصردشتى زهرا

مصطفى پور قصردشتى زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرمانى رضوان

فرمانى رضوان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهادرى مرجان

بهادرى مرجان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرى فرشته

جعفرى فرشته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منطقى

منطقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
استدلال عليرضا

استدلال عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى پيام

قاسمى پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسكندرى نژاد فرى نوش

اسكندرى نژاد فرى نوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اطمينان نگار

اطمينان نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعى صدراله

زارعى صدراله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلالى پريسا

جلالى پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى ميثم

قاسمى ميثم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى سيدعلى

حسينى سيدعلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
راستى كوثر

راستى كوثر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدى فاطمه

اسدى فاطمه

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاكرپور

شاكرپور

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طائر

طائر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهارلوئى

مهارلوئى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمس العباد

شمس العباد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورفرخ

پورفرخ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افنانى اسفند آبادى آناهيد

افنانى اسفند آبادى آناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى على

حيدرى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رازقى حميدرضا

رازقى حميدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مدرس صادقى سيدعلى

مدرس صادقى سيدعلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تميمى نژاد زينب

تميمى نژاد زينب

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودى زهرا

محمودى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدالهى نژاد مريم

عبدالهى نژاد مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى ميثاق

رحيمى ميثاق

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هوشمند يلدا

هوشمند يلدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستگار سارا

رستگار سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسى نيا مهرناز

عباسى نيا مهرناز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زائرى فاطمه

زائرى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گله گيرى زاده مهديه

گله گيرى زاده مهديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميران آرام

اميران آرام

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابونصرشيراز

ابونصرشيراز

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برادرى

برادرى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
استوار

استوار

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آب بخش فرد شيرازى

آب بخش فرد شيرازى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فريدونى رضا

فريدونى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزازاده حسن

ميرزازاده حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانبازى ساناز

جهانبازى ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرزاده مريم

اكبرزاده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيرزادى سعيدرضا

شيرزادى سعيدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامگار نيما

كامگار نيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى بهاره مهدى

اكبرى بهاره مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى فاطمه

حيدرى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى مصيب

امينى مصيب

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالحسينى محمدمهدى

ابوالحسينى محمدمهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مددى اردكانى فاطمه

مددى اردكانى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى زهرا

اكبرى زهرا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاصلى كفترك زهرا

حاصلى كفترك زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرپور اميرحسين

اكبرپور اميرحسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى فرنام

رضائى فرنام

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كشاورز بهرغانى سميه

كشاورز بهرغانى سميه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پزشكى منا

پزشكى منا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكبختى

نيكبختى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
السعدى

السعدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امامى رودبالى مرضيه

امامى رودبالى مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيروى فاطمه

پيروى فاطمه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برازجانى غزل

برازجانى غزل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدسامى

احمدسامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظهرابى

ظهرابى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مير شكارى

مير شكارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلاهى

كلاهى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سينايى

سينايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهشتى نيا

بهشتى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكوهى نيا

شكوهى نيا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انتقاد شبنم

انتقاد شبنم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرپور فهيمه

صفرپور فهيمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصرى ارژنگ

ناصرى ارژنگ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوبيار ليلا

جوبيار ليلا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ظهرابى اميراحسان

ظهرابى اميراحسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حدادى محمد

حدادى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه على عباس

شاه على عباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى عليرضا

كرمى عليرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرامرزى مريم

فرامرزى مريم

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سامانيان بزرگمهر

سامانيان بزرگمهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده الميرا

عليزاده الميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك نهاد فاطمه

نيك نهاد فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهرابى سحر

سهرابى سحر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فربد جواد

فربد جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع مهسا

زارع مهسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رهبر عليرضا

رهبر عليرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى خو محمدمهدى

كيانى خو محمدمهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غيثى هستى

غيثى هستى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومى قاضى نورى سيده ياسمين

معصومى قاضى نورى سيده ياسمين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليخانى على

عليخانى على

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجتى نژاد اميد

حجتى نژاد اميد

مديريت گمركي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقيمى محدثه

مقيمى محدثه

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احرارى شيرين

احرارى شيرين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيدى صابر

جمشيدى صابر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيدزاده

وحيدزاده

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افتخارزاد

افتخارزاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تشكرى

تشكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه-محل تحصيل شهرستان اوز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشن شاد اميرحسين

روشن شاد اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكتسابى ثمين

اكتسابى ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سترگ فاطمه

سترگ فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامپور سعدى محمدحسن

غلامپور سعدى محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى محسن

صالحى محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى سيدمحسن

محمدى سيدمحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصباح مريم

مصباح مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانى فرد على

رحمانى فرد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلزار ميمندى پارميدا

گلزار ميمندى پارميدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسكرپور اميرحسين

عسكرپور اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صيادى ساناز

صيادى ساناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكسار روژين

خاكسار روژين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معدلى محمدحسن

معدلى محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آبدارنده محمدجواد

آبدارنده محمدجواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئيسى حسن

رئيسى حسن

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زيبايى نزاد فاطمه

زيبايى نزاد فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريفى محمدرضا

شريفى محمدرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى نيلوفر

رحيمى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صميمى كيانا

صميمى كيانا

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حمزوى سرخايى رخساره

حمزوى سرخايى رخساره

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تابع هدى

تابع هدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى آرش

اميرى آرش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صديق اردكانى كورش

صديق اردكانى كورش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى حسين

دهقانى حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خداكرمى اردكانى رضا

خداكرمى اردكانى رضا

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز فاطمه

كشاورز فاطمه

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مربى حسين

مربى حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفرزاده همايون

صفرزاده همايون

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثبوت

ثبوت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگ اينالويى

بيگ اينالويى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل آباده

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديانت

ديانت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادى شكرو

جوادى شكرو

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبور

صبور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع

زارع

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطاريان

عطاريان

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسلاملو

اسلاملو

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرفانى زاده فاطمه

عرفانى زاده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نبوى زاده سارا سادات

نبوى زاده سارا سادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يزدان پناه محمدحسين

يزدان پناه محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنى پرديس

حسنى پرديس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اردشيرى عمادالدين

اردشيرى عمادالدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينى ميترا

امينى ميترا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرايى سيدعرفان

زهرايى سيدعرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادق زاده امين

صادق زاده امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمدانى مهسا

صمدانى مهسا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى مه رخ

حسينى مه رخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-مجازي و بين الملل-

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روزى طلب محمدمهدى

روزى طلب محمدمهدى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى محدثه

قنبرى محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتى حجت

نعمتى حجت

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشن ضمير شيرازى مينا

روشن ضمير شيرازى مينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوكار فاطمه

جوكار فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پارسا فاطمه

پارسا فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى محمد

محمدى محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابى اردكانى زهرا

ترابى اردكانى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى مرضيه

احمدى مرضيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصورى مهران

منصورى مهران

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجود

فرجود

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل كارى

گل كارى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروانيان

خسروانيان

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علوى نژاد

علوى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روزبهى كيفته

روزبهى كيفته

بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمى كوچى

سليمى كوچى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرستش

پرستش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روزى طلب

روزى طلب

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع شيبانى

زارع شيبانى

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورحسن حسن بيگلو

پورحسن حسن بيگلو

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسنى

احسنى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعتى وحيد

ساعتى وحيد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راستى زاد

راستى زاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمد فرد پريسا

احمد فرد پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حبيبى عارفه

حبيبى عارفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهرى طناز

طاهرى طناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افشارى زهرا

افشارى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حافظى قهستانى مهران

حافظى قهستانى مهران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توانگر مهران

توانگر مهران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى ميلاد

احمدى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيك منش اميررضا

نيك منش اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى طباطبائى سيده رومينا

احمدى طباطبائى سيده رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگر دريا

برزگر دريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيفى سيده ربيعه

سيفى سيده ربيعه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلاملوزاده مريم

اسلاملوزاده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملك مطيعى محمدرضا

ملك مطيعى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خرمندار على

خرمندار على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسكندرى نژاد معين

اسكندرى نژاد معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرگين ركسانا

گرگين ركسانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امجدى نيا احسان

امجدى نيا احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامى نژاد مينا

بهرامى نژاد مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوستى مهرناز

دوستى مهرناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صداقت على

صداقت على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مددالهى عليرضا

مددالهى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى فرزاد ثنا

حسينى فرزاد ثنا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على حسينى سارا

على حسينى سارا

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راستى كردار زهرا

راستى كردار زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيشگر

پيشگر

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى محمدرضا

كشاورزى محمدرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلمان مرضيه

سلمان مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سجادى سيده سحر

سجادى سيده سحر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيزى مهكويه سعيده

عزيزى مهكويه سعيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاشورى مريم

عاشورى مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى نژاد هانيه

امينى نژاد هانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلادى پورده برزگز

بلادى پورده برزگز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضا زاده الناز

رضا زاده الناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل لامرد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روزيخواه

روزيخواه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسكرزاده

عسكرزاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامپور

بهرامپور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يار محمدى

يار محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسانژاد

پارسانژاد

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجدالدين

مجدالدين

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حدائقى

حدائقى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرصياد

فرصياد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى بخش

نورى بخش

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساريخانى خرمى

ساريخانى خرمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه-محل تحصيل حومه برازجان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تمدن رزيانى

تمدن رزيانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى سمانه

اسدى سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حقيقت سارا

حقيقت سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى زهرا

نوروزى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى حميدرضا

كريمى حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيعه زاده سارا

شيعه زاده سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحى ده پاگائى مينا

صالحى ده پاگائى مينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاظمى محمد

كاظمى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى محمدرضا

حسينى محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاريابى وحيد

فاريابى وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان مهسا

دهقان مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حقيقت افسانه

حقيقت افسانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فخارى غزل

فخارى غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيدى مريم

رشيدى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى پدرام

خسروى پدرام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرح انگيز مهتاب

فرح انگيز مهتاب

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بردبار مائده

بردبار مائده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى سيدمريم

موسوى سيدمريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومى محمدجواد

معصومى محمدجواد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بنايى سميرا

بنايى سميرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانى طناز

رحمانى طناز

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى زينب

حسينى زينب

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسنى فرناز

محسنى فرناز

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى سميه

خسروى سميه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بوستانى سارا

بوستانى سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهايى سيده شيما

طاهايى سيده شيما

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليزاده ستاره

عليزاده ستاره

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طيارى

طيارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهراميان

بهراميان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمى زاده

هاشمى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گنجى پور

گنجى پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فروغى نيا

فروغى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان ياسمين

دهقان ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تنگستانى پور سينا

تنگستانى پور سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليمردانى حانيه

عليمردانى حانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قرابتى سيده سارا

قرابتى سيده سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كنعانى نژاد فاطمه

كنعانى نژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلبهار حقيقى محمدجواد

گلبهار حقيقى محمدجواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرخى اميرمحمد

فرخى اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميدى سيده پگاه

حميدى سيده پگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صحرائيان ياسمن

صحرائيان ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اتباعى محمد

اتباعى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلستان جهرمى عارف

گلستان جهرمى عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدزاده سيده ماهرخ

احمدزاده سيده ماهرخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روان بخش فاطمه

روان بخش فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ريواز پيام

ريواز پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توكلى پروانه

توكلى پروانه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شايان منش شهرزاد

شايان منش شهرزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى پريا

امينى پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زينلى پرنيان

زينلى پرنيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصومى آيدا

معصومى آيدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعودى بهراد

مسعودى بهراد

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هنرپروران على سينا

هنرپروران على سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فريدونى مرضيه

فريدونى مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاكايى نژاد ايمان

كاكايى نژاد ايمان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عابدينى مهشيد

عابدينى مهشيد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مفرح غزال

مفرح غزال

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگهدارى مصطفى

نگهدارى مصطفى

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابوالحسن مطلق فاطمه

ابوالحسن مطلق فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى سجاد

عباسى سجاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاظمى شيما

كاظمى شيما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تهامى سيد محمد

تهامى سيد محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يقطين

يقطين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اقليمى

اقليمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بانشى

بانشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معلم

معلم

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مير باقرى

مير باقرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يغمور

يغمور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تركزاده

تركزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان پور سمانه

دهقان پور سمانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقيان جوان عاطفه

صادقيان جوان عاطفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسد زاده سيد على

اسد زاده سيد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى پويا احمد

اسدى پويا احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى حوا

مرادى حوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
همراهى محبوبه

همراهى محبوبه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى محمد

يوسفى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ولى محمدرضا

ولى محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيلى افروز

فيلى افروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهربان نرگس

مهربان نرگس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوذرى سهراب

نوذرى سهراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدروزگار سميرا

زاهدروزگار سميرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامرضا پور آرميتا

غلامرضا پور آرميتا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنادى عليرضا

قنادى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آريانفر حميدرضا

آريانفر حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالح شيوا

صالح شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزت زادگان جهرمى مسعود

عزت زادگان جهرمى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى زهرا

نظرى زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى فيروزه

حيدرى فيروزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يارمحمودى زهرا

يارمحمودى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كسايى دشتكى مجتبى

كسايى دشتكى مجتبى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهرخانى پارميس

طاهرخانى پارميس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فروتنى فرشته

فروتنى فرشته

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سواردشتكى احمد

سواردشتكى احمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايى باباعربى احسان

رضايى باباعربى احسان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برنجى كازرونى آرتا

برنجى كازرونى آرتا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عيدى زاده پگاه

عيدى زاده پگاه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قانع زهرا

قانع زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روستايى انيس

روستايى انيس

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فروزان جهرمى

فروزان جهرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميدوارى فاطمه

اميدوارى فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انصارى پگاه

انصارى پگاه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقايى كوهى كميل

آقايى كوهى كميل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قناديان بهاره

قناديان بهاره

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم پور فهيمه

ابراهيم پور فهيمه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيك كار

نيك كار

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيروى

پيروى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فصيحيانى فرد

فصيحيانى فرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مناقشت

مناقشت

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى كوهنجانى

اسدى كوهنجانى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى فرد

مرادى فرد

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى سيده زهرا

موسوى سيده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وثاقى مريم

وثاقى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلابى مهشاد

گلابى مهشاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجيبى ياسمن

نجيبى ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى طاهره

حسينى طاهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفائى محمد

صفائى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كامگار مهتاب

كامگار مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زمرديان سيد عليرضا

زمرديان سيد عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هوشيار ساناز

هوشيار ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عادل مريم

عادل مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داورپناه زهرا

داورپناه زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى زهرا

زارعى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اقبال سارا

اقبال سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناظمى فر احمد

ناظمى فر احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لطفى اميرحسين

لطفى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كمالى شيدا

كمالى شيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قريبى ندا

قريبى ندا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوانبخت نجمه

جوانبخت نجمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قهرمانى زهرا

قهرمانى زهرا

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ديدبان حميدرضا

ديدبان حميدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بحرالعلوم مينا

بحرالعلوم مينا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسان يعقوب

حسان يعقوب

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بردبار الناز

بردبار الناز

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قدسى ياسمن

قدسى ياسمن

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمديان فر فاطمه

محمديان فر فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن زاده اسما

حسن زاده اسما

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فضلى نسب مرضيه

فضلى نسب مرضيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ده بزرگى

ده بزرگى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوهبرحقيقى

كوهبرحقيقى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسلامى فرد

اسلامى فرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقان محمدرضا

دهقان محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نادرى رضا

نادرى رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورابراهيم آبادى اطهر

پورابراهيم آبادى اطهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالهى مريم

عبدالهى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جمالى شقايق

جمالى شقايق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بنيان پور نازنين

بنيان پور نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بنايى زاهدانى پرنيا

بنايى زاهدانى پرنيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلستانى امير

گلستانى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رزمجويى پريا

رزمجويى پريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهلايى محمدامين

شهلايى محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جامعى شهريار

جامعى شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غلامعباس غزل

غلامعباس غزل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افروز عرفان

افروز عرفان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فيجانى حميده

فيجانى حميده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درويش امين

درويش امين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى سعيده

عباسى سعيده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمديان شايان

احمديان شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جنتى فاطمه

جنتى فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملكى ساغر

ملكى ساغر

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيروانى بهاره

شيروانى بهاره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عراض پور نيما

عراض پور نيما

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اديب نيا زهرا

اديب نيا زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصرى فرد اميرحسين

نصرى فرد اميرحسين

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرمى فر ساناز

كرمى فر ساناز

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسدى سجاد

اسدى سجاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل ممسني

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهنامه

بهنامه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدان پور ايمان

يزدان پور ايمان

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلستان نيا

گلستان نيا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباس نيا

عباس نيا

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غديرى نسب

غديرى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرحمتى

مرحمتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرباقرى دهاقانى

ميرباقرى دهاقانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاتحى نگار

فاتحى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عاليشوندى نيما

عاليشوندى نيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفى نرجس

نجفى نرجس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نعمت اله زاده سيده زهرا

نعمت اله زاده سيده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوروزى صبا

نوروزى صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دوستان محمد

دوستان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايزدپناه ياسمن

ايزدپناه ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انصارى رامين

انصارى رامين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريمى سلمان

كريمى سلمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيك اقبال شكيبا

نيك اقبال شكيبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تشكر نيوشا

تشكر نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گشتاسبى ساناز

گشتاسبى ساناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طاهرى ريحانه

طاهرى ريحانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايزدى ماندانا

ايزدى ماندانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيضاوى سيد على اصغر

بيضاوى سيد على اصغر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى گلسان

توكلى گلسان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاضى زاده

قاضى زاده

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پژوهش آيدا

پژوهش آيدا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عابدى هدايت

عابدى هدايت

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رئيسى حسين

رئيسى حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودى شبنم

محمودى شبنم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ارجى شورباخلو زهرا

ارجى شورباخلو زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارع على

زارع على

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سنگتراش ابرقوئى

سنگتراش ابرقوئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راستى

راستى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدرى فرد شقايق

صدرى فرد شقايق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيفايى عسل

سيفايى عسل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احتراميان محمدامين

احتراميان محمدامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى ساحل

حيدرى ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضائى فاطمه

رضائى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى پور پارسا

كمالى پور پارسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسكندرى فاطمه

اسكندرى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عابدى رضا

عابدى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خانى رباطى شبنم

خانى رباطى شبنم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى نژاد پانته آ

محمدى نژاد پانته آ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جابرى اميرحسين

جابرى اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهى سوندى مينا

شاهى سوندى مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى آرش

كمالى آرش

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ويژه مجتبى

ويژه مجتبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدلى رضا

عبدلى رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بوته ساز آى لار

بوته ساز آى لار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهنامى

بهنامى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دانا

دانا

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدبيگى

محمدبيگى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اقتصاد

اقتصاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قلى پور زهرا

قلى پور زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارعى آرش

زارعى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بلالى على

بلالى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرحسينى سارا

ميرحسينى سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى ديندارلو عليرضا

كريمى ديندارلو عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاكرى مريم

شاكرى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفدرى نجمه

صفدرى نجمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گل كارى ياسمن

گل كارى ياسمن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مجيدى مرضيه

مجيدى مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوربخش اردكانى

نوربخش اردكانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مطهرى

مطهرى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عريانى

عريانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جهانى فرد

جهانى فرد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقى راد

صادقى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پاكيان بوشهرى مژگان

پاكيان بوشهرى مژگان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فروردين جهرمى رضا

فروردين جهرمى رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى ده پاگائى امين

صالحى ده پاگائى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل شهرك صدرا

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عروجى محمدامير

عروجى محمدامير

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادى دوست

مرادى دوست

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امين

امين

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امامى نيا

امامى نيا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شكرايى

شكرايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مفاضى

مفاضى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستمى عرفان

رستمى عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اورنگى مريم

اورنگى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شفيعى محمد

شفيعى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوشبوئى اميرعباس

خوشبوئى اميرعباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رزمجويى مريم

رزمجويى مريم

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اورنگى

اورنگى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هنرور

هنرور

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
راستى

راستى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:52:37 AM
Menu