ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ارسك

نظرى مرتضى

نظرى مرتضى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مجتبائيان

مجتبائيان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوانيان

رضوانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:23:36 PM
Menu