فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر فردوس

تنهائى فهيمه

تنهائى فهيمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ورودى معصومه

ورودى معصومه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
جهانى اكرم

جهانى اكرم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

زبان
صادقى شكيب افسانه

صادقى شكيب افسانه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
نبردى

نبردى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سليمانى آيسك فائزه

سليمانى آيسك فائزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
كبارى الهه

كبارى الهه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
جوان سرند

جوان سرند

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
عبدالهى عاطفه

عبدالهى عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبدالهى فاطمه

عبدالهى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسدى شمس آبادى مهدى

اسدى شمس آبادى مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
ثابتى زهره

ثابتى زهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برازنده آيسك زينب

برازنده آيسك زينب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
قلى نيا عدالتى ناهيد

قلى نيا عدالتى ناهيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عربى

عربى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نظرى آيسك

نظرى آيسك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بنى اسد فاطمه

بنى اسد فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهمدى ثانى

بهمدى ثانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نجف زاده عاطفه

نجف زاده عاطفه

معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
بذرى مرضيه

بذرى مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ارشادى انسيه

ارشادى انسيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حاج خزيمه

حاج خزيمه

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عربى

عربى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پروانه جليلى

پروانه جليلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ايروانى اكرم

ايروانى اكرم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحيم نيا

رحيم نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علمدار زهرا

علمدار زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احسانى مقدم حامد

احسانى مقدم حامد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
راستگو

راستگو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برازنده

برازنده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
على پور نجمه سادات

على پور نجمه سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شبانى زهره

شبانى زهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمى سيد عليرضا

فاطمى سيد عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
انصارى حميده

انصارى حميده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طالب زاده امير رضا

طالب زاده امير رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قويدل الهام سادات

قويدل الهام سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعيدى راد

سعيدى راد

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدوى فهيمه سادات

مهدوى فهيمه سادات

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سلطانى سعيده سادات

سلطانى سعيده سادات

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كرم پور

كرم پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعى محمد صادق

زارعى محمد صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
داورپناه مهسا

داورپناه مهسا

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نژاد هوشنگ

نژاد هوشنگ

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افسرپناه

افسرپناه

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرزانه رسول

فرزانه رسول

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قوام محبوب محسن

قوام محبوب محسن

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صبورى زهرا

صبورى زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يگانه فاطمه

يگانه فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بنى اسد محبوبه

بنى اسد محبوبه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اخگرى نيلوفر

اخگرى نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دلريش مهكامه

دلريش مهكامه

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سالار بوستانى

سالار بوستانى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افسيج آيسك يونس

افسيج آيسك يونس

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بناء زاده

بناء زاده

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بردبار سه قلعه

بردبار سه قلعه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زرين كفش

زرين كفش

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زبرجدى محدثه

زبرجدى محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهشورى عاطفه

دهشورى عاطفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجف زاده سه قلعه فاطمه

نجف زاده سه قلعه فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خليليان فرزانه

خليليان فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي-

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شكورى سيد مهدى

شكورى سيد مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كوهستانى

كوهستانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وحيدى مينا

وحيدى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دولتى سيد ابوالفضل

دولتى سيد ابوالفضل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نقوى مقدم زهرا سادات

نقوى مقدم زهرا سادات

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رمضانى فر فائزه

رمضانى فر فائزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برادران

برادران

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رام محبوبه

رام محبوبه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناظران فائزه

ناظران فائزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ارشادى محمد

ارشادى محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مويد محمد مهدى

مويد محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضايى زال زهرا

رضايى زال زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورزاده اسماعيل

نورزاده اسماعيل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نادريان

نادريان

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محسنى برون

محسنى برون

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاتمى تبار محمد

خاتمى تبار محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اولادى محمد

اولادى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ماهورى روح اله

ماهورى روح اله

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مظلوم

مظلوم

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقان محسن

دهقان محسن

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سودخواه محمدى احسان

سودخواه محمدى احسان

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهجور

مهجور

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سالار بوستانى

سالار بوستانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خادمى پور بغداده عفت

خادمى پور بغداده عفت

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تيمورى محمد

تيمورى محمد

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ذوالفقارى زهره

ذوالفقارى زهره

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاحى زهرا

فلاحى زهرا

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هدايت فر

هدايت فر

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيدى باغستان

سيدى باغستان

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى رمضانى

مرادى رمضانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ياسرى حامد

ياسرى حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افسرپناه هما

افسرپناه هما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرتقى زهرا سادات

ميرتقى زهرا سادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سپاسدار محبوب

سپاسدار محبوب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى محمد

صفرى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بنى آيسك على

بنى آيسك على

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مشك بوى زهرا

مشك بوى زهرا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاه بدى منيره

شاه بدى منيره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ديارى

ديارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد زاده آيسك

محمد زاده آيسك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروى تاجكوه

خسروى تاجكوه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صنعتى

صنعتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بنائى گستج

بنائى گستج

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پهلوان اول

پهلوان اول

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اطلاعى امين

اطلاعى امين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد آبادى فاطمه

محمد آبادى فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوادى فر امين

جوادى فر امين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعتماديان عباس

اعتماديان عباس

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقدس فر محمد مهدى

مقدس فر محمد مهدى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بنى اسد حجت

بنى اسد حجت

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دوستى

دوستى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدتى پور

وحدتى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنى اسدى آيسك

بنى اسدى آيسك

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هجرى

هجرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بشرى محمد

بشرى محمد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بشرى على

بشرى على

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كفشى سه قلعه الهام

كفشى سه قلعه الهام

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيهقى

بيهقى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذاكر

ذاكر

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صنعتى

صنعتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايمان طلب

ايمان طلب

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريميان بجستانى

كريميان بجستانى

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
ستوده

ستوده

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مويد

مويد

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متولى

متولى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيروس

سيروس

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده مهسا

عليزاده مهسا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شرعى فاطمه

شرعى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صافى

صافى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آژند محمد حسين

آژند محمد حسين

صنايع دستي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اخروى

اخروى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهارى

بهارى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ثابتى

ثابتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيف زاده حامد

سيف زاده حامد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
انديش

انديش

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سپهرى

سپهرى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تسامحى

تسامحى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عرب

عرب

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاكر

شاكر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميهن دوست

ميهن دوست

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كافى سه قلعه

كافى سه قلعه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كنعانى بهشته

كنعانى بهشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايوبى راد

ايوبى راد

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آغازى

آغازى

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
حيدرزاده

حيدرزاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دانش مقدم

دانش مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:04:34 AM
Menu