بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بهنمير

آخوندپوربهنميرى

آخوندپوربهنميرى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برارى

برارى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
6/5/2023 7:58:14 AM
Menu