رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رشتخوار

حسينى سيدرسول

حسينى سيدرسول

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آجنگان

آجنگان

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خوشرو زهرا

خوشرو زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زبان بر

زبان بر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بومي استان خراسن رضوي- محل تحصيل قوچان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لشكرى محمدرضا

لشكرى محمدرضا

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على نيا

على نيا

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربان زاده مقدم مرتضى

قربان زاده مقدم مرتضى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلماتى ابوالفضل

كلماتى ابوالفضل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى تبار

حسينى تبار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربان پور

قربان پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيرى فاردقى زهرا

شيرى فاردقى زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حسنى

حسنى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شكوهى فرد محسن

شكوهى فرد محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سوار نوق فاطمه

سوار نوق فاطمه

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:56:18 AM
Menu