گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر گناباد

حيدرى نوغابى الهام

حيدرى نوغابى الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
اصغرى نوقابى رخساره

اصغرى نوقابى رخساره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رجبيان كاخكى

رجبيان كاخكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مومنى ثانى

مومنى ثانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زنگوئى محسن

زنگوئى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسديان سعيد

اسديان سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كاظم زاده مليحه

كاظم زاده مليحه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پيرزاده اول امير

پيرزاده اول امير

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صديقى سهيلا

صديقى سهيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بينا باجى مرضيه

بينا باجى مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آبسالان نغمه

آبسالان نغمه

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عجم فريده

عجم فريده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
معلمى زهرا

معلمى زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عباسيان زير جانى

عباسيان زير جانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بهروز امين

بهروز امين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بيك زاده

بيك زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاه قاسمى

شاه قاسمى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عطاردى شهرى

عطاردى شهرى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كاخكى

كاخكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمد پور مينا

محمد پور مينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تركمنى مريم

تركمنى مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اعتمادى فر على

اعتمادى فر على

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شفيعى اميررضا

شفيعى اميررضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دلاورى نوغابى منصوره

دلاورى نوغابى منصوره

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پاكدل پروين

پاكدل پروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى عارف

محمدى عارف

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نسائى حانيه

نسائى حانيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جبارى رحمان

جبارى رحمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مينوئيان حقيقى على

مينوئيان حقيقى على

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انصارى بهاره

انصارى بهاره

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
افضلى انسيه

افضلى انسيه

هنراسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

هنر
سمائى مجيد

سمائى مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاعرى خيبرى زهرا

شاعرى خيبرى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اشراقى

اشراقى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرزاده

ميرزاده

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پور يوسف

پور يوسف

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلطان زاده فاطمه

سلطان زاده فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عطائى

عطائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانى مصطفى

سلطانى مصطفى

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صفر نيا سارا

صفر نيا سارا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دلاورى نوقابى

دلاورى نوقابى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ندافى عليرضا

ندافى عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صلاحى على

صلاحى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عرب نژاد زهرا

عرب نژاد زهرا

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خانوار محمدمهدى

خانوار محمدمهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نيك ورز نسرين

نيك ورز نسرين

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نقى زاده نجمه

نقى زاده نجمه

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دهقانى بيدختى امير رضا

دهقانى بيدختى امير رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فضلى شهرى

فضلى شهرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زحمت كش زهرا

زحمت كش زهرا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل كاشمر

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابطحى ايورى سيد محمد

ابطحى ايورى سيد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادرى گيسور ندا

نادرى گيسور ندا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمى فاطمه

هاشمى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باغسياهى نرگس سادات

باغسياهى نرگس سادات

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاه قاسمى

شاه قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شهرى

شهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابراهيمى شكيبا

ابراهيمى شكيبا

صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
خاكى فاضله

خاكى فاضله

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقى محمد رضا

صادقى محمد رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افضلى شهرى

افضلى شهرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پاسدار شهرى صادق

پاسدار شهرى صادق

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پردل نوقابى مهدى

پردل نوقابى مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى فاطمه

نجفى فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كاظم نژاد عاطفه

كاظم نژاد عاطفه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهنام مهدى

بهنام مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدابنده نوقابى محسن

خدابنده نوقابى محسن

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مومن مقدم باغسياهى

مومن مقدم باغسياهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صداقت نوقابى

صداقت نوقابى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشم زاده مرضيه

هاشم زاده مرضيه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مصطفوى زهرا

مصطفوى زهرا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساز ور امير رضا

ساز ور امير رضا

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پور حسين شهرى ريحانه

پور حسين شهرى ريحانه

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خدادادى جواد

خدادادى جواد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نقوى نجمه

نقوى نجمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
طالب پور امير

طالب پور امير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقر زاده

باقر زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده شهرى

اسماعيل زاده شهرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پولاد سنج سيد سجاد

پولاد سنج سيد سجاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامزاده

غلامزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيامى سعيده

خيامى سعيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موذن قنبر اباد على

موذن قنبر اباد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهيدى ديسفانى

شهيدى ديسفانى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جمالى كلاتى

جمالى كلاتى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عيدى زاده

عيدى زاده

زمين شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانيان سميرا

سلطانيان سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصوريان مژگان

منصوريان مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعادتى فر امير حسين

سعادتى فر امير حسين

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معراجى على رضا

معراجى على رضا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
ناصرى فريبا

ناصرى فريبا

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
جوان بخت دلوئى محمد حسين

جوان بخت دلوئى محمد حسين

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گلزار

گلزار

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيم پناه

ابراهيم پناه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاظمى اكرم

كاظمى اكرم

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زنده دل سرور

زنده دل سرور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى سيامك

جعفرى سيامك

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلباف

گلباف

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پير خيبرى مينا

پير خيبرى مينا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاشورى اميد

عاشورى اميد

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمضانى محمد

رمضانى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى سارينا

سعيدى سارينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى على

حاجى على

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صلواتى عاطفه

صلواتى عاطفه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمى مرضيه

عظيمى مرضيه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رازى عاطفه

رازى عاطفه

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ابراهيميان بيدختى

ابراهيميان بيدختى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاكشور

خاكشور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباس پور اول

عباس پور اول

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشكين رو كامياب

مشكين رو كامياب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
كاشانى پريا

كاشانى پريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طلايى بيمرغى فاطمه

طلايى بيمرغى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلاميان باغسياه امير سجاد

غلاميان باغسياه امير سجاد

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درخشان مقدم فاطمه

درخشان مقدم فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبزه نوقابى

سبزه نوقابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى شهرى

حسينى شهرى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امانيان

امانيان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاعرى خيبرى فائزه

شاعرى خيبرى فائزه

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبى عذرا

رجبى عذرا

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجب زاده خيبرى سعيده

رجب زاده خيبرى سعيده

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقى مهسا

صادقى مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتح نيا صادق

فتح نيا صادق

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كسروى

كسروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زيرك

زيرك

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عطائى امين

عطائى امين

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى على

رحيمى على

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلطانخواه فرشته

سلطانخواه فرشته

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى مقدم

قربانى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى ريابى

اكبرى ريابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عجم

عجم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گوهرى بيمرغ

گوهرى بيمرغ

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهربخش

مهربخش

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابرى فاطمه

صابرى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بابايى زيبا

بابايى زيبا

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى روشناوند رضا

محمدى روشناوند رضا

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسميان سقى على

قاسميان سقى على

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى سجاد

رضائى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صوفى نوقابى

صوفى نوقابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبحانى يونسى

سبحانى يونسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى قوژدى

سليمانى قوژدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالقى پور

خالقى پور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وحيد زاده عفت

وحيد زاده عفت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى نسب زهرا

صادقى نسب زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملكى بيلندى احمد

ملكى بيلندى احمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پرورش

پرورش

زبان وادبيات انگليسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
خواجه رضاى شهرى فائزه

خواجه رضاى شهرى فائزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضوى مهناز

مرتضوى مهناز

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ماهورى

ماهورى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پزشكى

پزشكى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شمسى ثانى

شمسى ثانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى روشناوند

نورى روشناوند

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوشدل نظامى

خوشدل نظامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عشقى

عشقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حق پناه

حق پناه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
غياثى

غياثى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاخكى مرتضى

كاخكى مرتضى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:45:00 PM
Menu