بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بهمئي

تقى زاده

تقى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سپهر طالب

سپهر طالب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
فرح بخش الهه

فرح بخش الهه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
موسوى آب الوان

موسوى آب الوان

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صمدى پور عظيمه

صمدى پور عظيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
يوسفى آب الوان

يوسفى آب الوان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دياله ماريه

دياله ماريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سبحانى نيكو سينا

سبحانى نيكو سينا

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عسكرى فرهاد

عسكرى فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سپهر محمد كاظم

سپهر محمد كاظم

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
وحدت نژاد

وحدت نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
راغ پور آرمان

راغ پور آرمان

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ظفرى زاده دانيال

ظفرى زاده دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آژيراك

آژيراك

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
لطفى حافظ

لطفى حافظ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
چامى رعنا

چامى رعنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
همتى

همتى

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شاهى زاده

شاهى زاده

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وحيد زاده رضا

وحيد زاده رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صداقت پور

صداقت پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پيام ميلاد

پيام ميلاد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آبشنگ

آبشنگ

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جرندان

جرندان

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميدى اصل

اميدى اصل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امينى زهره

امينى زهره

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جان افزايى

جان افزايى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
كوكبى

كوكبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مويدى مهدى

مويدى مهدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برازش سيما

برازش سيما

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمالى فر سيد احمد

جمالى فر سيد احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جومردى

جومردى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اورانى

اورانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بلوطى

بلوطى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خوب نژاد

خوب نژاد

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى مسعود

باقرى مسعود

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ثانى اصل حاصل

ثانى اصل حاصل

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خوبى

خوبى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طالب دوست پرويز

طالب دوست پرويز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-تربيت معلم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:07:47 AM
Menu