نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نهاوند

شجاعيان عارفه

شجاعيان عارفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
كرم بيگى مهشاد

كرم بيگى مهشاد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
آقانورى

آقانورى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سعيدى سورنا

سعيدى سورنا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
احمدى آرين

احمدى آرين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فارغ صبا

فارغ صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حاجى باباعلى حسين

حاجى باباعلى حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قاسمى محمد

قاسمى محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
دارابى راضيه

دارابى راضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-شبانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلگى محمدامين

سلگى محمدامين

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
چگنى

چگنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عمرائى عليرضا

عمرائى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زمانيان عليرضا

زمانيان عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان همدان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اميرى ايوب

اميرى ايوب

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
طاهرى مهرنوش

طاهرى مهرنوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضوى نسرين

رضوى نسرين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
طاهرى مهرى

طاهرى مهرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابوالقاضى

ابوالقاضى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كاويانى محمد رضا

كاويانى محمد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هدايتى شهاب

هدايتى شهاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كاويانى پور فائزه

كاويانى پور فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گوهريان حميدرضا

گوهريان حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ظفرى پوريا

ظفرى پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ذهبى مرضيه

ذهبى مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زمانيان حسين

زمانيان حسين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شيراوند فائزه

شيراوند فائزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ساسانى

ساسانى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سيف على

سيف على

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
باباعلى

باباعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بحيرايى

بحيرايى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عشوندى مرتضى

عشوندى مرتضى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ساسانى اميرمحمد

ساسانى اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سورى مهران

سورى مهران

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شيراوند

شيراوند

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قياسى

قياسى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رسولى رويا

رسولى رويا

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
على بخشى سعيده

على بخشى سعيده

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
طاهرى امير

طاهرى امير

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قپانورى محمد على

قپانورى محمد على

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ظفرى مهدى

ظفرى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جلالوند امير سينا

جلالوند امير سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كيانى حديث

كيانى حديث

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موميوند طيب

موميوند طيب

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسى پور مجيد

موسى پور مجيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خوشه چين زهرا

خوشه چين زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حبيبى فر اميد

حبيبى فر اميد

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ناظم سيدعلى

ناظم سيدعلى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رستمى پوريا

رستمى پوريا

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سورى پروين

سورى پروين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نسائى مهسا

نسائى مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميدوند فاطمه

حميدوند فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عليمراديان

عليمراديان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميربگ

ميربگ

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اكبرى مجتبى

اكبرى مجتبى

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كمانكش

كمانكش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى تبار حسين

حسينى تبار حسين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سورى آرمين

سورى آرمين

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خزايى سعيده

خزايى سعيده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پيله ورى

پيله ورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيفى سيمين دخت

سيفى سيمين دخت

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميربك

ميربك

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كوليوند احمد

كوليوند احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيازى زهرا

نيازى زهرا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تكلو حسنى

تكلو حسنى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدان فاطمه السادات

سيدان فاطمه السادات

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آذرشب سيامك

آذرشب سيامك

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كشاورز كيانا

كشاورز كيانا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى مريم سادات

حسينى مريم سادات

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيف حسين

سيف حسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خويشوند

خويشوند

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سراقى

سراقى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى ندا

رضائى ندا

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شفائى

شفائى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى نژاد محمد

كمالى نژاد محمد

مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بحيرائى

بحيرائى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فضعلى

فضعلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيف

سيف

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدوند شكوفه

احمدوند شكوفه

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معافى

معافى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهركشكول

بهركشكول

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سياهوشى فهيمه

سياهوشى فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خرم آبادى محمد

خرم آبادى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورى ديزج سجاد

نورى ديزج سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلگى

سلگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حاتمى فر

حاتمى فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خويشوند

خويشوند

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى فعلى

مرادى فعلى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سياهوشى سعيد

سياهوشى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازى رضا

شهبازى رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوهرى

جوهرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موميوند

موميوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرينى

زرينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تائشه

تائشه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على بخشى

على بخشى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميربك محمد

ميربك محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانپور

جهانپور

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ده پهلوانى بهاره

ده پهلوانى بهاره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مالمير زهرا

مالمير زهرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سلگى

سلگى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بيات فاطمه

بيات فاطمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موميوند فريد

موميوند فريد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 6:19:11 AM
Menu