دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دهگلان

محمدى

محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد شادمان

محمدى بلبان آباد شادمان

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كردستان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قادرمزى

قادرمزى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كرمى پروين

كرمى پروين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قادرمرزى

قادرمرزى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد سيمين

محمدى بلبان آباد سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عباسجوبى محمد

عباسجوبى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين پناهى قروچاى محمد امين

حسين پناهى قروچاى محمد امين

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
محمدى بلبان آباد وحيد

محمدى بلبان آباد وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قادر مزى

قادر مزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد سياوش

محمدى بلبان آباد سياوش

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى طيب

محمدى طيب

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مرادى پروين

مرادى پروين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رشيدى سيد افشين

رشيدى سيد افشين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدى محمد

محمدى محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى حسينى نويد

اميرى حسينى نويد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سعيدى پريا

سعيدى پريا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مفاخرى فردين

مفاخرى فردين

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مهرى حميد رضا

مهرى حميد رضا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نادرى كروندان

نادرى كروندان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قريشى آرمين

قريشى آرمين

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرى سودابه

اميرى سودابه

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
طهماسبى مجتبى

طهماسبى مجتبى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نادرى كروندان وحيد

نادرى كروندان وحيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سرمستى

سرمستى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-نيمه حضوري

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى نياز مبين

احمدى نياز مبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آقائى

آقائى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خالديان پروين

خالديان پروين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى عارف

محمدى عارف

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى حسينى

اميرى حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غريبى

غريبى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فتاحى نيشتمان

فتاحى نيشتمان

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كاكائى فاطمه

كاكائى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى عرفان

محمدى عرفان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ميره كى ادريس

ميره كى ادريس

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزيزى فريبا

عزيزى فريبا

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى پريا

محمدى پريا

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناصرآبادى

ناصرآبادى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قادر مزى

قادر مزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين پناهى

حسين پناهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قوامى

قوامى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قادر مرزى ميلاد

قادر مرزى ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مباركى عادل

مباركى عادل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى نياز فريبا

احمدى نياز فريبا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قادرمرزى حامد

قادرمرزى حامد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قادرمزى طيب

قادرمزى طيب

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى دهگلان

رحيمى دهگلان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميره كى

ميره كى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد قباد

محمدى بلبان آباد قباد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مرادى سميرا

مرادى سميرا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شريفى مسلم

شريفى مسلم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى محسن

كريمى محسن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مفاخرى ماريه

مفاخرى ماريه

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى فريده

محمدى فريده

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مفاخرى فريد

مفاخرى فريد

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين پناهى ناهيد

حسين پناهى ناهيد

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خالديان

خالديان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مفاخرى نبى آباد پويا

مفاخرى نبى آباد پويا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين پناهى قروچاى محسن

حسين پناهى قروچاى محسن

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
حسين پناهى قروچاى

حسين پناهى قروچاى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى تلوار

محمدى تلوار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مفاخرى باشماق

مفاخرى باشماق

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى كاكجوب پويا

رحيمى كاكجوب پويا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين پناهى قروچاى مسلم

حسين پناهى قروچاى مسلم

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
شيرى

شيرى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
منصورى اسراء

منصورى اسراء

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
اميرى مسلم

اميرى مسلم

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شريعتى نعمت الله

شريعتى نعمت الله

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
يدى متوسل

يدى متوسل

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى تلوار رزگار

محمدى تلوار رزگار

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ساعدموچشى

ساعدموچشى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:17:08 PM
Menu