كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كنگاور

حسينيان نيلوفر

حسينيان نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سقاى نخعى فائزه

سقاى نخعى فائزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بيات تويسركانى زهرا

بيات تويسركانى زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
العامرى رضا

العامرى رضا

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
افتاده ايل ذوله پروين

افتاده ايل ذوله پروين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ولايتى نژاد فرشاد

ولايتى نژاد فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادى مهدى

مرادى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حصارى نجف

حصارى نجف

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيراوندى محمد

شيراوندى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خزائى آرش

خزائى آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كوهكن

كوهكن

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معصومى سيد على رضا

معصومى سيد على رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تركاشوند مسعود

تركاشوند مسعود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آبباريكى

آبباريكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
الهى على

الهى على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دهنوى سعيد

دهنوى سعيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خالوندى

خالوندى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهنوى رضا

دهنوى رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانى معصومه

رمضانى معصومه

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فشى اشكان

فشى اشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فشخورانى مهران

فشخورانى مهران

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گودينى سعيده

گودينى سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرآتى فشى زهرا

مرآتى فشى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهنوى فاطمه

دهنوى فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
خميس آبادى

خميس آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدالتاجدينى

عبدالتاجدينى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قياسوند كيميا

قياسوند كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرآتى فشى

مرآتى فشى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قابلى

قابلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فشخورانى

فشخورانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرآتى

مرآتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سلطان آبادى

سلطان آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاظمى ولى پور

كاظمى ولى پور

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبرى ايل ذوله زهرا

اكبرى ايل ذوله زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مصطفى پور

مصطفى پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهرابى نيا

سهرابى نيا

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى راد فاطمه

يوسفى راد فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمى ابراهيم

قاسمى ابراهيم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى فشى حامد

مرادى فشى حامد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فروغى مونا

فروغى مونا

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين آبادى فاطمه

حسين آبادى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گودينى نسيم

گودينى نسيم

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
زنگنه

زنگنه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايمانى سطوت

ايمانى سطوت

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
روشنى پور مهسا

روشنى پور مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فقيرزاده ياسمن

فقيرزاده ياسمن

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قليلى على

قليلى على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزائى محسن

خزائى محسن

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هدايت نيا عاطفه

هدايت نيا عاطفه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برادران كارگر

برادران كارگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثامنى

ثامنى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى زاده

اكبرى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گردكانه هادى

گردكانه هادى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راحمى سيداميرپارسا

راحمى سيداميرپارسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشتيانى حسين

رشتيانى حسين

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بياتى فرد

بياتى فرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس آبادى

عباس آبادى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغى مفرح مجتبى

چراغى مفرح مجتبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سورى هانيه

سورى هانيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودينى

گودينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبديانى دوليسكانى

عبديانى دوليسكانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چنانى شورچه جواد

چنانى شورچه جواد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كارخانه

كارخانه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوسنى

سوسنى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عمادى نوروزى

عمادى نوروزى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاشائى

پاشائى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفى مسلم

نجفى مسلم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شادرام امير

شادرام امير

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فقيرزاده طاهره

فقيرزاده طاهره

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مومنى مريم

مومنى مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تركاشوند وحيد

تركاشوند وحيد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زيبائى

زيبائى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى سفيدچقائى

مرادى سفيدچقائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى بشير

سليمانى بشير

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شادرام

شادرام

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خزائى سلطان آبادى

خزائى سلطان آبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آبباريكى

آبباريكى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
گلبداغى ليلا

گلبداغى ليلا

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى خلق

كاظمى خلق

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
نجفى مژده

نجفى مژده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمداصلانى

محمداصلانى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هزارخانى

هزارخانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرآتى

مرآتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ايران پاك

ايران پاك

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سلطانى حق مرداى

سلطانى حق مرداى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرفتاحى سميه السادات

ميرفتاحى سميه السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قارلقى

قارلقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/1/2023 6:08:33 PM
Menu