قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قلعه گنج

زمان زاده

زمان زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رسالت -كرمان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى فاطمه

احمدى فاطمه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خازنى ميثم

خازنى ميثم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورحيدرى قاسم

پورحيدرى قاسم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دادخدايى نژاد

دادخدايى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موريانزاده احمد

موريانزاده احمد

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى چاه نصير ساناز

صادقى چاه نصير ساناز

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جوزاك پور

جوزاك پور

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاحى فاطمه

فلاحى فاطمه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاكباز

پاكباز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارع كهنعلى

زارع كهنعلى

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى فائزه

احمدى فائزه

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
خارايى ازيتا

خارايى ازيتا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
چمك وجيهه

چمك وجيهه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دادخدايى پور

دادخدايى پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تابش فرد

تابش فرد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيانى مقدم

بيانى مقدم

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريسى چاه نصير الهه

ريسى چاه نصير الهه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جام گوهرى مهتاب

جام گوهرى مهتاب

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
چمنى

چمنى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رمشكى

رمشكى

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
توپالنيا

توپالنيا

تاريخ -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دادخدايى محمد

دادخدايى محمد

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صميمى

صميمى

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هيجوان

هيجوان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مانده گارى كهن

مانده گارى كهن

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سهرابى فريبا

سهرابى فريبا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/29/2023 1:33:24 PM
Menu