رستم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رستم آباد

پورزاده كدورى فاطمه

پورزاده كدورى فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چهاردانگى

چهاردانگى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلعه خانى

قلعه خانى

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چهاردنگى

چهاردنگى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستم آبادى

رستم آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دارشى

دارشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:48:54 PM
Menu