ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ميانه

پيرى

پيرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
حبيبي محمد

حبيبي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ناصري

ناصري

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان-روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
اصغرنژاد بهسان

اصغرنژاد بهسان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

8سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بيگ طاش شيويارى

بيگ طاش شيويارى

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
جلالي مريم

جلالي مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوئى

خوئى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كتاني سهيل

كتاني سهيل

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شهرازاد كيميا

شهرازاد كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دركاله سحر

دركاله سحر

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه -مراغه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هاشمي ليلا

هاشمي ليلا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

5سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پاكدل احسان

پاكدل احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
واحدي ميلاد

واحدي ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جوادى فرد

جوادى فرد

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مردي خواجه غياثي رضا

مردي خواجه غياثي رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرسلى

مرسلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ديني تركماني رامين

ديني تركماني رامين

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رئيس دانا

رئيس دانا

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سرچمى

سرچمى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بابايي اقجه دربندي زهرا

بابايي اقجه دربندي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوادي فرد مهرداد

جوادي فرد مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدي سعيد

محمدي سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم خاني فراز

قاسم خاني فراز

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدي سيدمهدي

محمدي سيدمهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نورى تركمانى

نورى تركمانى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سالك مجيد

سالك مجيد

شيمي -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سليماني ليلا

سليماني ليلا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهمن نيا

بهمن نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انگوتى

انگوتى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غيابى

غيابى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدلويي شيوا

مهدلويي شيوا

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيكنامي الهه

نيكنامي الهه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اله مددى

اله مددى

زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى قره صفرلو

نظرى قره صفرلو

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گروسي سارا

گروسي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طيار حسين

طيار حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملكى قاضى ولويى

ملكى قاضى ولويى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميدي فاطمه

اميدي فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دشتي محسن

دشتي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهبازي نوشين

شهبازي نوشين

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طوفاني سينا

طوفاني سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابوطالبى

ابوطالبى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقانيا

آقانيا

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتوحى

فتوحى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قره داغى

قره داغى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عالى بيگى

عالى بيگى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پزشكى

پزشكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طهماسب پور

طهماسب پور

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورى گهراز

نورى گهراز

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيملوي اقدم عليرضا

رحيملوي اقدم عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگ لري فاطمه

بيگ لري فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كمالى نيا

كمالى نيا

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قرباني اويني رضا

قرباني اويني رضا

حقوق -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبداللهي نيلوفر

عبداللهي نيلوفر

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسكندرزاده كاوه

اسكندرزاده كاوه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختار پور آقداش

مختار پور آقداش

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجارى

نجارى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميد بخش

اميد بخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكي محمد

ملكي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بشكول

بشكول

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرسلى

مرسلى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى برزليقى

محمدى برزليقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مقدمى

مقدمى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهرامى ميانجى

بهرامى ميانجى

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نظيري ثمين

نظيري ثمين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قره داغى

قره داغى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زاويه ميانجى

زاويه ميانجى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اله يارى

اله يارى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انگوتى گلنگدرى

انگوتى گلنگدرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ايرانى پور

ايرانى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خطيب شهيدى

خطيب شهيدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:20:44 AM
Menu