اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اردستان

كرمي اردستاني عباسعلي

كرمي اردستاني عباسعلي

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عبديان

عبديان

مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مومن زاده

مومن زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشمي اونجي مطهره السادات

هاشمي اونجي مطهره السادات

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحمتي محمدجواد

رحمتي محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نژند مطهره

نژند مطهره

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرهاديان اردستانى

فرهاديان اردستانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومى اردستانى

معصومى اردستانى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاظمي اونجي حكيمه سادات

كاظمي اونجي حكيمه سادات

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/4/2023 2:02:44 PM
Menu