خوانسار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خوانسار

دهاقين

دهاقين

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شيخ الاسلامي نوشين

شيخ الاسلامي نوشين

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ساعدي محبوبه

ساعدي محبوبه

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عرب اميرمحمد

عرب اميرمحمد

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امين محمدمهدي

امين محمدمهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حاجي علي بهاره

حاجي علي بهاره

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اورعى

اورعى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قيصري حسام الدين

قيصري حسام الدين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميني بهاره

اميني بهاره

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امامي خوانساري سيدمحمدصالح

امامي خوانساري سيدمحمدصالح

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عزيزي افسانه

عزيزي افسانه

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اورعي محمدرضا

اورعي محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرشفيعى

ميرشفيعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مايلي الهه

مايلي الهه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
انصاريان

انصاريان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اردى

اردى

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيدصالحى

سيدصالحى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدبيگى

اسدبيگى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهاقين

دهاقين

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوري شادي

منصوري شادي

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضايت ليلا

رضايت ليلا

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مدرسى

مدرسى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسنعلى

حسنعلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نبي محمدجواد

نبي محمدجواد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالوحاجى

خالوحاجى

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محرابيان

محرابيان

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعي فر رضا

زارعي فر رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفايي سيدمجتبي

صفايي سيدمجتبي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زماني هادي

زماني هادي

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامدارسفتجاني مريم

نامدارسفتجاني مريم

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدي قوهكي مهداد

احمدي قوهكي مهداد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

مهندسي معدن -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدي امين

احمدي امين

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرشتى

سرشتى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چيلان

چيلان

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فصيحى

فصيحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميري كوثر

اميري كوثر

روانشناسي -دانشگاه كاشان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اورعى

اورعى

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شريفي داراني محمدرضا

شريفي داراني محمدرضا

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اكبرى

اكبرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حكيم الهي ابوالفضل

حكيم الهي ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اوليائى

اوليائى

فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افشاري بادجاني رضا

افشاري بادجاني رضا

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خسروي فاطمه

خسروي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كوهي سمانه

كوهي سمانه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زين الدينى

زين الدينى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ملحسينى دارانى

ملحسينى دارانى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:28:49 AM
Menu