بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بندرامام خميني

كردزنگنه شايان

كردزنگنه شايان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فلاحي فاطمه

فلاحي فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مباركي مهتا

مباركي مهتا

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آلبوغبيش

آلبوغبيش

فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قنواتي فاطمه

قنواتي فاطمه

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جليزي غزال

جليزي غزال

علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خفايي زاده صفا

خفايي زاده صفا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمى فرد

قاسمى فرد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمى

نعمى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ال ناصريان ميلاد

ال ناصريان ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سنگين دل جهرمى

سنگين دل جهرمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آل ناصريان

آل ناصريان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفي نيا نسيم

يوسفي نيا نسيم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دورقى

دورقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالح كوتاه

صالح كوتاه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوى

قوى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى بغلانى

موسوى بغلانى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سالمى

سالمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حياوى

حياوى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفاح

صفاح

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عساكره

عساكره

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راشدي حسين

راشدي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرج پور

فرج پور

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چعبى

چعبى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
البوغبيش ساجد

البوغبيش ساجد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خضرايي الهام

خضرايي الهام

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضوى فلاحيه

رضوى فلاحيه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دورقى علوانى

دورقى علوانى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرجي چالسباري امين

گرجي چالسباري امين

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
والى زاده

والى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مالكي حسين

مالكي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سرحانى زاده

سرحانى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آرش

آرش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خاكسار محمدعلي

خاكسار محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تميم سهري مجيد

تميم سهري مجيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عساكره خليل

عساكره خليل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خرمى

خرمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آلبوجنام

آلبوجنام

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسمى زاده

اسمى زاده

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عبادي علي

عبادي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بايماني يوسف

بايماني يوسف

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارع پور

زارع پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اصل فلاحيان

اصل فلاحيان

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيخ زاده رضا

شيخ زاده رضا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جنامي عبداله

جنامي عبداله

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ضاحى زاده

ضاحى زاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:12:26 PM
Menu