بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بهبهان

فرازمند سياوش

فرازمند سياوش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
كاويان مسعود

كاويان مسعود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
ابرامي ابراهيم

ابرامي ابراهيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
زماني رويا

زماني رويا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
پورمحمد مهدي

پورمحمد مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
مستقر

مستقر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
اسدي فردوس

اسدي فردوس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
محامدپور احمدرضا

محامدپور احمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
صالحى مكارى

صالحى مكارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
عباسي فردوس

عباسي فردوس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كرمي محمدرضا

كرمي محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
صادقي مقدم نيلوفر

صادقي مقدم نيلوفر

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
ظفر الهه

ظفر الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اقاييان سپيده

اقاييان سپيده

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
مرتضوي سيدحسن

مرتضوي سيدحسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
نياپرست علي

نياپرست علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بديع كوثر

بديع كوثر

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خوشرويان

خوشرويان

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پرخيده رضا

پرخيده رضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دلائلي نيما

دلائلي نيما

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
خيريت

خيريت

دبيري رياضي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
اصل جعفري پرهام

اصل جعفري پرهام

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شريعت جعفري شيوا

شريعت جعفري شيوا

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
يوسفي مهرنوش

يوسفي مهرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مكى

مكى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
متحير مريم

متحير مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صحرايي فروغ

صحرايي فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محسني نسيم

محسني نسيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نيك زاد

نيك زاد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهرامن

بهرامن

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
خندانى

خندانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
وحدانى

وحدانى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
شهرويي زهرا

شهرويي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
غلاميان نژاد غلامرضا

غلاميان نژاد غلامرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
تقي پور سياوش

تقي پور سياوش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
طاهرزاده موسويان

طاهرزاده موسويان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
كلانتري مريم

كلانتري مريم

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
براتي پيمان

براتي پيمان

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسيني بهبهاني هانيه

حسيني بهبهاني هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بخشش

بخشش

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فتحي تنگ بردسفيد زهرا

فتحي تنگ بردسفيد زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بادفر ندا

بادفر ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسين زاده سرور

حسين زاده سرور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شهرويى

شهرويى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
گلكار

گلكار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كج كلاهي اشكان

كج كلاهي اشكان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شجاعي محمد

شجاعي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خرم

خرم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
روشن قياس

روشن قياس

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فردائي احمدرضا

فردائي احمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسني بهبهاني مينا

حسني بهبهاني مينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضايي داريوش

رضايي داريوش

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قنبرنسب غزل

قنبرنسب غزل

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فتحى تنگ برد سفيد

فتحى تنگ برد سفيد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشيدي مرجان

رشيدي مرجان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفا

صفا

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جابريان شمسى نژاد

جابريان شمسى نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
علي پور نيلوفر

علي پور نيلوفر

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صفوي فردين

صفوي فردين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نوروزى ضامنجانى

نوروزى ضامنجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ايرامى

ايرامى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آذرپور

آذرپور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيله ور

پيله ور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بنايي مريم

بنايي مريم

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مختاري پور نويد

مختاري پور نويد

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جعفري احمدرضا

جعفري احمدرضا

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گوارا سرور

گوارا سرور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فولادي زاده محدثه

فولادي زاده محدثه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پرنيان اصل

پرنيان اصل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كيانوش

كيانوش

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ابوعلي درويش طاهري الهه

ابوعلي درويش طاهري الهه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بلالي محمدصادق

بلالي محمدصادق

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بزمايون فاطمه

بزمايون فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طهماسبي نژاد سارا

طهماسبي نژاد سارا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ايزديار سيدمحمد

ايزديار سيدمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جوان مهدي

جوان مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عديم النظر ندا

عديم النظر ندا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
افشاري رامين

افشاري رامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رجبيان فاطمه

رجبيان فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صحرايي صديقه

صحرايي صديقه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خياطعبايي فاطمه

خياطعبايي فاطمه

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شجاعي مجتبي

شجاعي مجتبي

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پوست كن مرجان

پوست كن مرجان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن ابوعلي رامين

حسن ابوعلي رامين

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پناهى پور

پناهى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جوان محمد

جوان محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شجاعي حديث

شجاعي حديث

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مشتهى

مشتهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تارميغ

تارميغ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چمن

چمن

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محسني محمد

محسني محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اموزيان پرديس

اموزيان پرديس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرجامي دهدشتي فاطمه

فرجامي دهدشتي فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نژاددهباشي مهدي

نژاددهباشي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نوايب اميرحسين

نوايب اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زاهدي اصل فرزانه

زاهدي اصل فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدي فاطمه

محمدي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
باغساز صاحب

باغساز صاحب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيمي زاده عارف

رحيمي زاده عارف

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليمانى بهبهانى

سليمانى بهبهانى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
باولى شعار

باولى شعار

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتحى برد زرد

فتحى برد زرد

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كفاشان

كفاشان

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يزداني مقدم پرديس

يزداني مقدم پرديس

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدي اميري مصطفي

محمدي اميري مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باغدار شيما

باغدار شيما

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدي برم الوان مهدي

محمدي برم الوان مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
موسايى امامى

موسايى امامى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جوهرى

جوهرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تاراج

تاراج

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شريفى پور

شريفى پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فروزان

فروزان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قايدي كريمي مينا

قايدي كريمي مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامي بردزرد جهانگير

امامي بردزرد جهانگير

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نوذري زهرا

نوذري زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آقاجرى

آقاجرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى گل سرخدان

محمدى گل سرخدان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پورخان رويا

پورخان رويا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
درخشانى

درخشانى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نوريان

نوريان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رنجبرها

رنجبرها

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسيني بهبهاني مريم

حسيني بهبهاني مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ادهمى

ادهمى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نصيرخانى

نصيرخانى

مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كيمياوى مقدم

كيمياوى مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اصل تقي پور مهدي

اصل تقي پور مهدي

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آدمى

آدمى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قرائى

قرائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مصدر

مصدر

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيدى آب الوان

سيدى آب الوان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ادراكى

ادراكى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رسولان

رسولان

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ويسي مريم

ويسي مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معلقي سروش

معلقي سروش

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسداله

اسداله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشرف مدرس

اشرف مدرس

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خلف

خلف

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بيداري مهدي

بيداري مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
لركى

لركى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آيتى بهبهانى

آيتى بهبهانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نورافشان

نورافشان

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دقايقى

دقايقى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع خفرى

زارع خفرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قدرى

قدرى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على پور خيرآبادى

على پور خيرآبادى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعي قنواتي پرستو

زارعي قنواتي پرستو

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جوامى

جوامى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رفيعي پولادي ارش

رفيعي پولادي ارش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ترابي نيا صولت

ترابي نيا صولت

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسيان زهرا

عباسيان زهرا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شكر عليرضا

شكر عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دهدشتيان زهرا

دهدشتيان زهرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خنداني اسماعيل

خنداني اسماعيل

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدزاده سمانه

محمدزاده سمانه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبائى

صبائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زاده حسن

زاده حسن

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طيب زاديان

طيب زاديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دامى

دامى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهدارى نژاد

دهدارى نژاد

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريمي زيور

كريمي زيور

دبيري رياضي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى نيائى

محمدى نيائى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكر

شكر

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مستحق سارا

مستحق سارا

تاريخ -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضوان زاده

رضوان زاده

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهامت

شهامت

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طيبي زهرا

طيبي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمت خواه غزل

نعمت خواه غزل

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گچپزان

گچپزان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسول

موسول

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلائى

كلائى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آسيابى

آسيابى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چنگلوايى

چنگلوايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پايمرد

پايمرد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فردبابلى

فردبابلى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيرايش

پيرايش

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهدشتي فاطمه

دهدشتي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معمارغفاري مازيار

معمارغفاري مازيار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمي علي

كرمي علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بلادي موخر ارمين

بلادي موخر ارمين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفوي نسب فاطمه

صفوي نسب فاطمه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
اقاجري محمدجواد

اقاجري محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين ور جونغانى

حسين ور جونغانى

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابشين زهرا

ابشين زهرا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حياتي نسب فهيمه

حياتي نسب فهيمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معصوم زاده

معصوم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دورباش مريم

دورباش مريم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باولى بهمئى

باولى بهمئى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهاجر

مهاجر

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بقال پور

بقال پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرامرزى نيا

فرامرزى نيا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جواديان

جواديان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامن

بهرامن

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خوشخوى

خوشخوى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولي منش شبنم

ولي منش شبنم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باج محبوبه

باج محبوبه

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى اصل

محمدى اصل

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بارانى پور

بارانى پور

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميدى

اميدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طباخى

طباخى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليماني اصل اسيه

سليماني اصل اسيه

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيري سارا

شيري سارا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيرعلي ريحانه

پيرعلي ريحانه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چوبي صمد

چوبي صمد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پرين

پرين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خرميان

خرميان

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مكى

مكى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانه چين

دانه چين

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع خفرى

زارع خفرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهبهانى

بهبهانى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسكرى نژاد

عسكرى نژاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زاهدي پور نگين

زاهدي پور نگين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمي نژادشباني مژگان

هاشمي نژادشباني مژگان

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آقاجرى

آقاجرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مظفريان

مظفريان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چرامى

چرامى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رييس پور سمانه

رييس پور سمانه

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

3سال کانونی / 14 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باج زاده

باج زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راستى

راستى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رازيان

رازيان

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قرايى

قرايى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قوامي نازنين

قوامي نازنين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الماسي فاطمه

الماسي فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گلستانى

گلستانى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چاشيانى نژاديان

چاشيانى نژاديان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى زاده

رضايى زاده

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسايى

پارسايى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنواتى مقدم

قنواتى مقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصل جعفرى

اصل جعفرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خوش خواهش

خوش خواهش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسي محمدابراهيم

پارسي محمدابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لدنى

لدنى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانى بهبهانى

زمانى بهبهانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اقاجري ناهيد

اقاجري ناهيد

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بگدلى

بگدلى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تيله كوهى

تيله كوهى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صيفي الهام

صيفي الهام

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موثق پور زينب

موثق پور زينب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ارجمندى

ارجمندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پوسايى

پوسايى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
شريف

شريف

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صالحى مكارى

صالحى مكارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عطار زاده بهبهانى

عطار زاده بهبهانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جوكار فاطمه

جوكار فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مستطاب فرشته سادات

مستطاب فرشته سادات

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آفتابى

آفتابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مكى

مكى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شجاع رضا

شجاع رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى نژاد بهبهانى

احمدى نژاد بهبهانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كشتكاران

كشتكاران

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفوي راد محسن

صفوي راد محسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صفايى

صفايى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زمانى بهبهانى

زمانى بهبهانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قوام الدينى

قوام الدينى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيروني ميلاد

بيروني ميلاد

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
باج زينب

باج زينب

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مصفر

مصفر

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ضيايى نژاد

ضيايى نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارع كاظمى

زارع كاظمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خليلي مهديه

خليلي مهديه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طاعتى

طاعتى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورديان

پورديان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 1:43:30 AM
Menu