بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بوانات /سوريان

گندمكار

گندمكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كاظم پور مريم

كاظم پور مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدي مينا

محمدي مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفي فاطمه

يوسفي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فردوسي محدثه

فردوسي محدثه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحيمي حسن

رحيمي حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمي زهرا

قاسمي زهرا

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
خدابخشي مجتبي

خدابخشي مجتبي

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توكلي ليلا

توكلي ليلا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدپور

عابدپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعي زهره

شجاعي زهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيكبخت

نيكبخت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمي محمدامين

هاشمي محمدامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مكارمى

مكارمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 6:36:52 PM
Menu