بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بشرويه

حسيني نژادمحبتي زهرا

حسيني نژادمحبتي زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
قاسمي كفاش زهرا

قاسمي كفاش زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صالحي سعيدرضا

صالحي سعيدرضا

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كرمانى زاده

كرمانى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خاكي نژاد سعيده

خاكي نژاد سعيده

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سالاري علي

سالاري علي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
قاسم پوررضايي وحيده

قاسم پوررضايي وحيده

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دانشمند مريم السادات

دانشمند مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سليماني افسانه سادات

سليماني افسانه سادات

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جوادي سيدمحمدجواد

جوادي سيدمحمدجواد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمي زاده محبوبه

قاسمي زاده محبوبه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محبتي فاطمه

محبتي فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تورانى

تورانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كياني علي

كياني علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يزدانى فر

يزدانى فر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مشهورى

مشهورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاوسى

طاوسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قدرتي حسين

قدرتي حسين

دبيري فيزيك -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
وكيل زاده رقيه

وكيل زاده رقيه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
وكيل زاده

وكيل زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطاني ثاني سميرا

سلطاني ثاني سميرا

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
فرشاد

فرشاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افاقي حكيمه

افاقي حكيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حمامي زاده فاطمه

حمامي زاده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شركابشرويه شهربانو

شركابشرويه شهربانو

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نظرزاده بهنام

نظرزاده بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خاتونى

خاتونى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكرمى نيا

اكرمى نيا

باستانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شيرزاده

شيرزاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخ پور

فرخ پور

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برشد

برشد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زراعتكار

زراعتكار

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلطاني پويان

سلطاني پويان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرارى

فرارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:35:46 AM
Menu