بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بيرجند

حسين زاده

حسين زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
اسلامي نژاد سيداحمد

اسلامي نژاد سيداحمد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
برجي امين

برجي امين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
سوزنده زهرا

سوزنده زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
توجهي خاطره

توجهي خاطره

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عجمى

عجمى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
عبداللهى كاريزنو

عبداللهى كاريزنو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
ابراهيم ابادي زهره

ابراهيم ابادي زهره

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مفتح حسين

مفتح حسين

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباس آبادى

عباس آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
كريم پور فرخنده

كريم پور فرخنده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خادم حميد

خادم حميد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فياضي حميده

فياضي حميده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيجارى

بيجارى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
دلسوز

دلسوز

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شمشيرگران اميررضا

شمشيرگران اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خزاعي زينب

خزاعي زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسيني حليمه

حسيني حليمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
افتقاري فريده

افتقاري فريده

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نايبى زاده

نايبى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
كشفي مريم

كشفي مريم

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سروى

سروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ناصري اميرحسين

ناصري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
يوسف زاده محدثه

يوسف زاده محدثه

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
خزاعي مهدي

خزاعي مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
بنيابادى

بنيابادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قلاسى مود

قلاسى مود

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
باغي سيدمهدي

باغي سيدمهدي

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
باباييان سارا

باباييان سارا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
يعقوبي ماريه

يعقوبي ماريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدوي زاده الهام

مهدوي زاده الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موسوي نژاد سيده فاطمه

موسوي نژاد سيده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ماه گلي فرزانه

ماه گلي فرزانه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بهروان امين

بهروان امين

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
برزگر مهدي

برزگر مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خزاعي حجت

خزاعي حجت

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عرفاني عبدالمجيد

عرفاني عبدالمجيد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سيار شروين

سيار شروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودابادي نيلوفر

محمودابادي نيلوفر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
امين زاده نيما

امين زاده نيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رستم پور كاظم

رستم پور كاظم

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مهنيا اميرعلي

مهنيا اميرعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رخشاني فايزه

رخشاني فايزه

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نسيمى

نسيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرسيدى

ميرسيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فنودى

فنودى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دلاكه نژاد صديقه

دلاكه نژاد صديقه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شكيبي سارا

شكيبي سارا

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نصرابادي عاطفه

نصرابادي عاطفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حداديان محمدعلي

حداديان محمدعلي

حقوق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
هوايي ثريا

هوايي ثريا

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خوشرو سيده فاطمه

خوشرو سيده فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رسولى درميان

رسولى درميان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسروري اعظم

مسروري اعظم

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عناني محمدامير

عناني محمدامير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرزين

فرزين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بيجاري تكتم

بيجاري تكتم

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدي ريحانه

محمدي ريحانه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
راستى

راستى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيدختي علي

بيدختي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خسروي كوثر

خسروي كوثر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمي حسين

ابراهيمي حسين

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زنگويي فايزه

زنگويي فايزه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خزاعي فرزانه

خزاعي فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هيزم كن محمد

هيزم كن محمد

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطفيان دلويي معيد

لطفيان دلويي معيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فخرايي راد ندا

فخرايي راد ندا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منجگانى

منجگانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاروقي فاطمه

فاروقي فاطمه

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بيكي حانيه

بيكي حانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اريانژاد سلمي

اريانژاد سلمي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خليلي تنها نيما

خليلي تنها نيما

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفري گيو علي

جعفري گيو علي

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صيفي علي

صيفي علي

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
الياسي سيده مرضيه

الياسي سيده مرضيه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شيخكي محسن

شيخكي محسن

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افغانى مقدم

افغانى مقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجايي ميلاد

رجايي ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عمادي بورنگ سميرا

عمادي بورنگ سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفري ايت

جعفري ايت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عنايتي فر محمدامير

عنايتي فر محمدامير

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اميني مهدي

اميني مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامي علي

غلامي علي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ارغواني محدثه

ارغواني محدثه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى پور

جعفرى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى آبادى

حاجى آبادى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شورابي حافظ

شورابي حافظ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دقيق ليلا

دقيق ليلا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ملكشاهى

ملكشاهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاظمي سروش

كاظمي سروش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهان بين طبس

جهان بين طبس

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ايوبي سعيده

ايوبي سعيده

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نيكرو فاطمه

نيكرو فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
طالبي فهيمه

طالبي فهيمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجي نژاد سيدعلي

حاجي نژاد سيدعلي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احسانبخش

احسانبخش

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خالقى زاده

خالقى زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آرشى

آرشى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فورخاصى

فورخاصى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اراسته فاضل

اراسته فاضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضايي گزيك عرفان

رضايي گزيك عرفان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فنودي مجتبي

فنودي مجتبي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريم زاده الهام

كريم زاده الهام

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاروغي بجد فرزانه

فاروغي بجد فرزانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اربابي فواد

اربابي فواد

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خسروي مريم

خسروي مريم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضوي سيدحمزه

رضوي سيدحمزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حريفى مود

حريفى مود

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بذرافشان تنها

بذرافشان تنها

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هلال بيرجندي علي رضا

هلال بيرجندي علي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكبري طاهره

اكبري طاهره

دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عرب زاده سارا

عرب زاده سارا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ريحاني شوكت اباد فرزانه

ريحاني شوكت اباد فرزانه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قادري گسك مجيد

قادري گسك مجيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحيمي فاطمه

رحيمي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروي حجت

خسروي حجت

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدي مقدم فاطمه السوده

احمدي مقدم فاطمه السوده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرسى

فرسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودى بورنگ

محمودى بورنگ

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روبندى

روبندى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دقيق

دقيق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صباغ زاده فريز مهدي

صباغ زاده فريز مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دهقاني گسك ايمان

دهقاني گسك ايمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اذاني كميل

اذاني كميل

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
وردي رضيه

وردي رضيه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خسروي فاطمه

خسروي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خزاعي بهمن

خزاعي بهمن

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مركي زينب

مركي زينب

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خسروي شقايق

خسروي شقايق

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نايبي زاده حانيه

نايبي زاده حانيه

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسم زاده ى نداف

قاسم زاده ى نداف

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كوره پز سعيده

كوره پز سعيده

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هوشمندى

هوشمندى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شاد

شاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رمضاني حانيه

رمضاني حانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمي سه قلعه فاطمه

كريمي سه قلعه فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ربيعى گسك

ربيعى گسك

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چمن مطلق

چمن مطلق

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بازرگان

بازرگان

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پسنديده فرد محمد

پسنديده فرد محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كريم پورفرد محمد

كريم پورفرد محمد

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
چالاك

چالاك

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جانى

جانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهمني سعيد

بهمني سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جهانشاهي پروانه

جهانشاهي پروانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهران اسما

مهران اسما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ثمين سعيده

ثمين سعيده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
خرم نژاد وحيد

خرم نژاد وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نجارزاده مهدي

نجارزاده مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دستي گردي ايمان

دستي گردي ايمان

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حقيقيان

حقيقيان

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خادم

خادم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ناياب

ناياب

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ولائى

ولائى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يحيى زاده

يحيى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رسا سايه

رسا سايه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدالهي عيلكي جواد

اسدالهي عيلكي جواد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحماني محمدامين

رحماني محمدامين

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زنگويي عليرضا

زنگويي عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمي سيدمحمدصادق

قاسمي سيدمحمدصادق

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاه بيكي سارا

شاه بيكي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نجاتيان

نجاتيان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خسروى بيژائم

خسروى بيژائم

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميرآبادى

اميرآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهدانى

بهدانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سليمانى كاخكى

سليمانى كاخكى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاه بيكي مينا

شاه بيكي مينا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مولايي مرتضي

مولايي مرتضي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قرباني سپيده

قرباني سپيده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
حيدرى

حيدرى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورى مقدم

نورى مقدم

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عربى

عربى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادي محمدتقي

نادي محمدتقي

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مقدم صادق

مقدم صادق

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرايي جواد

زهرايي جواد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليزاده كيميا

عليزاده كيميا

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالكي رسول

سالكي رسول

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فنودى

فنودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اهني ابراهيم

اهني ابراهيم

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروي زارگز عليرضا

خسروي زارگز عليرضا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برجي مسلم

برجي مسلم

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاضياني مرضيه

قاضياني مرضيه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملاكى

ملاكى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تابعى

تابعى

تاريخ -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروى رقيه آباد

خسروى رقيه آباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسويان نژاد

موسويان نژاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكبرى فرد

اكبرى فرد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علي ابادي سيدمصطفي

علي ابادي سيدمصطفي

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مودي فرخنده

مودي فرخنده

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
خورشيدي علي

خورشيدي علي

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشم ابادي سيدهاشم

هاشم ابادي سيدهاشم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميني زهرا

اميني زهرا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اشرفي گل مريم

اشرفي گل مريم

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روان بخش عاطفه

روان بخش عاطفه

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمي ميلاد

رحيمي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نخعى

نخعى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سحرخيز

سحرخيز

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جدى

جدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملكوتى

ملكوتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصري معين

ناصري معين

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مباركي بنيامين

مباركي بنيامين

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زينلي حسين

زينلي حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سالارفرد

سالارفرد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقبولى

مقبولى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوگيدرى

نوگيدرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خراشادى

خراشادى

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خطيب

خطيب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعادتى نيا

سعادتى نيا

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اورنگ زهرا

اورنگ زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمضاني چاهك ليلا

رمضاني چاهك ليلا

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اذين مهر ياور

اذين مهر ياور

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
حسين زاده

حسين زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توفيق پور

توفيق پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلمى

قلمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دقيقى

دقيقى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يعقوبي احسان

يعقوبي احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذاكر مهشيد

ذاكر مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصحي محمدصالح

ناصحي محمدصالح

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميدي هادي

حميدي هادي

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شفيعي شكوه

شفيعي شكوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروي اسفزار شيما

خسروي اسفزار شيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهابي زاده محدثه

شهابي زاده محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خجسته زهرا

خجسته زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اخوندي مصطفي

اخوندي مصطفي

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گنجي فرد محمدرضا

گنجي فرد محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اختر علي

اختر علي

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سبزه كار

سبزه كار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زراعتى استند

زراعتى استند

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بذرافشان

بذرافشان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مركى

مركى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوئى

خوئى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه بيكى

شاه بيكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمدي مقدم عزت

صمدي مقدم عزت

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كاظمي تبار حميد

كاظمي تبار حميد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرابادي اكرم

اكبرابادي اكرم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهپر روح الله

شهپر روح الله

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خراشاديزاده سيدمحمد

خراشاديزاده سيدمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خردپژوه

خردپژوه

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راستى

راستى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پارسى مود

پارسى مود

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى درميان

محمدى درميان

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلكار اميرحسين

گلكار اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسيني عاطفه

حسيني عاطفه

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظامي سيدحسين

نظامي سيدحسين

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمالي وحيد

جمالي وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ارزومندان مفرد حميده

ارزومندان مفرد حميده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس پور سامان

عباس پور سامان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مددي ريحانه

مددي ريحانه

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسيني راد سيده زهرا

حسيني راد سيده زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سامعي پور فاطمه

سامعي پور فاطمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كمالي مهدي

كمالي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوشكي نجمه

كوشكي نجمه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ذوالفقاري پريسا

ذوالفقاري پريسا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيوا اميرحسين

شيوا اميرحسين

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباسى اول

عباسى اول

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ادهمى

ادهمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روستائى

روستائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهربخش

مهربخش

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اطمينانى

اطمينانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجائيان

رجائيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمي فواد

قاسمي فواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدي رضا

محمدي رضا

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
براتي حجت

براتي حجت

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفي مسعود

يوسفي مسعود

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ايزدي سجاد

ايزدي سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سنجري سعيده

سنجري سعيده

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بوشادي سعيد

بوشادي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شريف مهدي

شريف مهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايي حامد

رضايي حامد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تنها راضيه

تنها راضيه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكري فورك سعيد

عسكري فورك سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين پورفرد مسعود

حسين پورفرد مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادى حسن آباد

نادى حسن آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهريار

مهريار

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهلگردى

بهلگردى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرمانى نژاد

كرمانى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزانى

خزانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوقى

طوقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زراعتكار

زراعتكار

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

حسابداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
براتى

براتى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گويا

گويا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاردان سعيد

كاردان سعيد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذوالفقاري مرتضي

ذوالفقاري مرتضي

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقي صديقه

صادقي صديقه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زاهدي نيا سيدمجتبي

زاهدي نيا سيدمجتبي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمدي مهسا

صمدي مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معماري راضيه

معماري راضيه

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاموني حسين

هاموني حسين

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوغابي شقايق

نوغابي شقايق

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملك نيا

ملك نيا

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مداحان گل خطمى

مداحان گل خطمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل بنفش

گل بنفش

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هادى نيا

هادى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزين

فرزين

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آهنى

آهنى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بشيرى زاده

بشيرى زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ديمه ور عبدالرضا

ديمه ور عبدالرضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جابري خليل

جابري خليل

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هشيارمقدم محمد

هشيارمقدم محمد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قرباني ابوالفضل

قرباني ابوالفضل

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهداني بهزاد

بهداني بهزاد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قوام

قوام

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جنت آبادى

جنت آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهجوره

مهجوره

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شورستانى

شورستانى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى بجد

جعفرى بجد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آسوده

آسوده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يعقوبى گزيك

يعقوبى گزيك

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهداد

بهداد

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسيح

مسيح

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرامتى مقدم

كرامتى مقدم

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نخعي محدثه

نخعي محدثه

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملاكى

ملاكى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدزاده سراب

محمدزاده سراب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كفشى

كفشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جنتى نسب

جنتى نسب

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفرانى

غفرانى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قدسى فرد

قدسى فرد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مركى

مركى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارجمندي محمدمهدي

ارجمندي محمدمهدي

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرخي فرناز

فرخي فرناز

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
نجفى

نجفى

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
على آبادى

على آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاوسي كلاته شب سعيد

كاوسي كلاته شب سعيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پودينه خالص مريم

پودينه خالص مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدزاده طبس فرحناز

احمدزاده طبس فرحناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شيرانى درح

شيرانى درح

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زنگوئى

زنگوئى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاسبان سارا

پاسبان سارا

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گل محمدي مريم

گل محمدي مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهنامى طبس

بهنامى طبس

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يارى نودر

يارى نودر

فيزيك -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
واعظى

واعظى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هادي جواد

هادي جواد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
چمني سجاد

چمني سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقنديكى

تقنديكى

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كرمانى

كرمانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباسي سميه

عباسي سميه

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ناهدجو

ناهدجو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالاري دستگرد عبدالريوف

سالاري دستگرد عبدالريوف

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدزاده عصمت

محمدزاده عصمت

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اعيانى

اعيانى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شاطرزاده

شاطرزاده

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صبوركوچ

صبوركوچ

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تاشك

تاشك

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدي ابادي حسن

مهدي ابادي حسن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قطباني مهديه سادات

قطباني مهديه سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضائى شيرخند

رضائى شيرخند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على شاهى

على شاهى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 1:26:31 PM
Menu