بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بجنورد

بركم احسان

بركم احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
محزون

محزون

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
رازي احمد

رازي احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
تبريزي امير

تبريزي امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
وحيدي مهديه

وحيدي مهديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
گريواني عاليه

گريواني عاليه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پاكدل رضا

پاكدل رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
فتوره چي فاطمه

فتوره چي فاطمه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
علي ابادي صايب

علي ابادي صايب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمودخاني زهرا

محمودخاني زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ابراهيمي مهروز

ابراهيمي مهروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حضرتي فرزانه

حضرتي فرزانه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قادري محمدامين

قادري محمدامين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پژمان مريم

پژمان مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ميرزايي ميلاد

ميرزايي ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
قرباني اميرخسرو

قرباني اميرخسرو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
احمدي مقدم كسري

احمدي مقدم كسري

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گريوانى

گريوانى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نيكدلان

نيكدلان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فيضي عادل

فيضي عادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كلاهدوز گلنوش

كلاهدوز گلنوش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن پورمقدم عسل

حسن پورمقدم عسل

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باقري حميده

باقري حميده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
پاسباني سپيده

پاسباني سپيده

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهمن حميده

بهمن حميده

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سالخورد

سالخورد

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
طاهر

طاهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهدي زاده محسن

مهدي زاده محسن

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين پور مجيد

حسين پور مجيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منفردى

منفردى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

6سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
هاشمي سيده زينب

هاشمي سيده زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاضلي الناز

فاضلي الناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خرمي الهام

خرمي الهام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
باقرى پهلوانلو

باقرى پهلوانلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
گريواني علي

گريواني علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بيباك عليرضا

بيباك عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدي سپيده

محمدي سپيده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

6سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صدوقى توپكانلو

صدوقى توپكانلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پسندمعصومي الهه

پسندمعصومي الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ارشدى

ارشدى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چارقدوزى

چارقدوزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسافرتى

مسافرتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جنتي غزاله

جنتي غزاله

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
روشن روان ايناز

روشن روان ايناز

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رشيدي فاطمه

رشيدي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وحداني افسانه

وحداني افسانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
باقرى كشتان

باقرى كشتان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صدر علي

صدر علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايزي حسين

ايزي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حكمت آرا

حكمت آرا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قائمى

قائمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توكلي مريم

توكلي مريم

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شاددل پريسا

شاددل پريسا

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ارزمانى

ارزمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شاهين فر زهرا

شاهين فر زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عابدي عماد

عابدي عماد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جاهدي حديث

جاهدي حديث

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تقوايي منصور

تقوايي منصور

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
على نيا

على نيا

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اذري فرزين

اذري فرزين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدزاده نويد

محمدزاده نويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
درتومى

درتومى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهي مظاهر

الهي مظاهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجي كرماني شايان

حاجي كرماني شايان

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قلي پور حسن

قلي پور حسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سودمند نسترن

سودمند نسترن

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيدحسينى صفدرآبادى

سيدحسينى صفدرآبادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهمنى محمود

بهمنى محمود

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاني محمد

فاني محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدي محمد

احمدي محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زيبايي بهداد

زيبايي بهداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرحي ارمان

فرحي ارمان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدي مهدي

محمدي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحيمي پريسا

رحيمي پريسا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ايزانلو

ايزانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گل داد

گل داد

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رمضاني مصطفي

رمضاني مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدي يگانه

محمدي يگانه

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پژمان علي

پژمان علي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ربيعيان

ربيعيان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

5سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مجلسى ثانى

مجلسى ثانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
به نيا

به نيا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طالب پور

طالب پور

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كاميابى

كاميابى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
الهي محمد

الهي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شريف پور شايان

شريف پور شايان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فروتن مارشك

فروتن مارشك

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سازدار

سازدار

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرامرزي علي

فرامرزي علي

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسماعيلي امير

اسماعيلي امير

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قويدل

قويدل

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
وحيدى برجى

وحيدى برجى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طالب خواه

طالب خواه

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عابدي سجاد

عابدي سجاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
استادي محمد

استادي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جاويدي شيرازي محمد

جاويدي شيرازي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اكبرزاده ساناز

اكبرزاده ساناز

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فروتن

فروتن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جلالى نيا

جلالى نيا

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ال شيخ شايان

ال شيخ شايان

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نودهي حسن

نودهي حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيكدل

نيكدل

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مظهرى

مظهرى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مشكين

مشكين

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عطارى

عطارى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پوزش آذر

پوزش آذر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جهان پناهي بهزاد

جهان پناهي بهزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كديور سعيده

كديور سعيده

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باقري سعيده

باقري سعيده

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ايزانلو ندا

ايزانلو ندا

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كوشش رامين

كوشش رامين

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على آبادى

على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آخرتى

آخرتى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورزاهد

پورزاهد

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شكفته پرديس

شكفته پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ره اموز عماد

ره اموز عماد

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميري سيده مهديه

ميري سيده مهديه

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كنعاني مهناز

كنعاني مهناز

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ياوندى

ياوندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اميدي اوا

اميدي اوا

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
صدوقي توپكانلو ندا

صدوقي توپكانلو ندا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
معصومي ام گلثوم

معصومي ام گلثوم

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سازنده

سازنده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پنجتنيان

پنجتنيان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آواك پور

آواك پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عابدي محسن

عابدي محسن

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسكندريان رامين

اسكندريان رامين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طالبي مهسا

طالبي مهسا

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فتحي علي اكبر

فتحي علي اكبر

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بشيريان

بشيريان

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ناصري حسين

ناصري حسين

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
روغنيان زهرا

روغنيان زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كشميرى فر

كشميرى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دارنده

دارنده

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
علي زاده محدثه

علي زاده محدثه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شيردل ناهيد

شيردل ناهيد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
شورگشتي ريحانه

شورگشتي ريحانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قدرتيان

قدرتيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شكيبا شروين

شكيبا شروين

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

زبان
رحماني ميلاد

رحماني ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرگانى

مرگانى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على آبادى

على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مباركى

مباركى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحدتيان

وحدتيان

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گلكار كاهو

گلكار كاهو

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برات پور

برات پور

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمانى حمزانلوئى

رحمانى حمزانلوئى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برات زاده

برات زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروزانيان سعيد

فروزانيان سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدي پور سيدرضا

مهدي پور سيدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لنگرى

لنگرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ظهيرنژاد

ظهيرنژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قلى نيا

قلى نيا

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيكدل علي

نيكدل علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرفخرائى

ميرفخرائى

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهمن

بهمن

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حكمتى

حكمتى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفيع آبادى

شفيع آبادى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
توكلي ايمان

توكلي ايمان

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولي پورابراهيمي نسترن

ولي پورابراهيمي نسترن

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيدى كلاته

سيدى كلاته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صحرائى

صحرائى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برادران باقرى

برادران باقرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدزاده عاليه

محمدزاده عاليه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمي سيده زهرا

هاشمي سيده زهرا

دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحماني مهسا

رحماني مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نعيمي فايزه

نعيمي فايزه

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دست پاك

دست پاك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معمورى

معمورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستگار معصومه

رستگار معصومه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهرجو

مهرجو

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيكدل فاطمه

نيكدل فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروانلو سميه

پروانلو سميه

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ياسمي مقدم زهرا

ياسمي مقدم زهرا

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوراني محدثه

نوراني محدثه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع على خان قلعه

زارع على خان قلعه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايزانلو

ايزانلو

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مظفر

مظفر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
متولي حقيقي عليرضا

متولي حقيقي عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گريواني علي

گريواني علي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عامرلو هانيه

عامرلو هانيه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انتظاري نفيسه

انتظاري نفيسه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باغچقى

باغچقى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وحدانى

وحدانى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشكين

مشكين

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چشمه كوهى

چشمه كوهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاپاقى

قاپاقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامداريان

نامداريان

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بلندايرج

بلندايرج

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايي رضوان بهراد

رضايي رضوان بهراد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايماني فاطمه

ايماني فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايزانلو ميلاد

ايزانلو ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اخته ماري

اخته ماري

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رباني ميلاد

رباني ميلاد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شكاريان

شكاريان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مشتاقى

مشتاقى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على نيا

على نيا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مكرمى

مكرمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شريفيان

شريفيان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لنگري الاله

لنگري الاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محبوبي فرد سميه

محبوبي فرد سميه

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
راضيان شاهين

راضيان شاهين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرجويان

مهرجويان

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهنانى

مهنانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عارف

عارف

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين زاده محدثه

حسين زاده محدثه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمي سينا

كريمي سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صدري مسعود

صدري مسعود

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مصطفي نژاد سيدمجيد

مصطفي نژاد سيدمجيد

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شايسته عظيميان سجاد

شايسته عظيميان سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفري سعيد

جعفري سعيد

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گلى پور

گلى پور

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چاهى

چاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آدينه پور

آدينه پور

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مغرورى

مغرورى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اعظمى فرد

اعظمى فرد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نامور

نامور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قورچى

قورچى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرحمتى

مرحمتى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هرمرزى مطلق

هرمرزى مطلق

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اروين

اروين

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آخرتى

آخرتى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

علوم قران مجيد-دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صابرى اول

صابرى اول

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تفضلي رومينا

تفضلي رومينا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صباغي مهرناز

صباغي مهرناز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فيروزه سيده حانيه

فيروزه سيده حانيه

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منصوريان

منصوريان

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظم بجنوردى

نظم بجنوردى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سنچولى

سنچولى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گريواني زهرا

گريواني زهرا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صالحي حسن

صالحي حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طريقت محدثه

طريقت محدثه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشندل

روشندل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوادزاده

جوادزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيروزه ء

فيروزه ء

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ريحانى

ريحانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهنانى

مهنانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باتقوي سارا

باتقوي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهرى بازخانه

طاهرى بازخانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صابرراد

صابرراد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ثاقبى

ثاقبى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پناهى

پناهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكارى

شكارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تركانلو

تركانلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوراسكندرى

پوراسكندرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مطلوبى

مطلوبى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نوايي راه بر فرزانه

نوايي راه بر فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل پرور

گل پرور

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پيله ور

پيله ور

فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ساراني زهرا

ساراني زهرا

صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
صحراگرد زهرا

صحراگرد زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ايزانلو

ايزانلو

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على آبادى

على آبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شوقانى مطلق

شوقانى مطلق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سپاسى

سپاسى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كاظمي مطلق شميمه

كاظمي مطلق شميمه

موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
دهقان زاده امير

دهقان زاده امير

چاپ -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حجتي امير

حجتي امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اكبرپورسكه

اكبرپورسكه

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدپور مهلا

محمدپور مهلا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهنانى

مهنانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آبدارى

آبدارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي تابناك -لامرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نامجويان

نامجويان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 5:25:48 AM
Menu