جم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر جم

ستوده مرجان

ستوده مرجان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پورهاشمي زهرا

پورهاشمي زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
همتيان

همتيان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غريبي صادق

غريبي صادق

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ميرزايي سيما

ميرزايي سيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمي ساره

ابراهيمي ساره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسمي سجاد

قاسمي سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مظفري كاظم

مظفري كاظم

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گرامى

گرامى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ستوده مريم

ستوده مريم

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نيكخواه

نيكخواه

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميركانى

ميركانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غريبي پرديس

غريبي پرديس

دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فيروزى

فيروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ستوده خديجه

ستوده خديجه

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضاييان مجتبي

رضاييان مجتبي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پروانه اعظم

پروانه اعظم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علوي نسب سيده نرجس

علوي نسب سيده نرجس

دبيري رياضي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهبر

رهبر

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسيني فرد سيده نرجس

حسيني فرد سيده نرجس

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بكران محمود

بكران محمود

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بينا

بينا

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تشانى

تشانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى نژاد

نوروزى نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پروانه

پروانه

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گرگى

گرگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صفايى

صفايى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضا زاده

رضا زاده

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صالحي اويس

صالحي اويس

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيمى حياتى

رحيمى حياتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانخواه هوشنگ

جهانخواه هوشنگ

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعادت

سعادت

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خرم روز

خرم روز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محدثي مجيد

محدثي مجيد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
محمودى

محمودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:07:52 AM
Menu