اهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اهرم

پولادي نژاد ياسمن

پولادي نژاد ياسمن

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
غريبي عباس

غريبي عباس

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهادري مريم

بهادري مريم

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شادور سجاد

شادور سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قايدى حسينى

قايدى حسينى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجي زاده اهرمي خيرالنسا

حاجي زاده اهرمي خيرالنسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تنگستاني زاده حميده

تنگستاني زاده حميده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابول زاده سپيده

ابول زاده سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حقيري افسانه

حقيري افسانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدزاده محمد

احمدزاده محمد

دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هوشياري محمد

هوشياري محمد

دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاهنده پور

شاهنده پور

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملك نژاداهرمي لادن

ملك نژاداهرمي لادن

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عوضى

عوضى

دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخ نژاد حسين

فرخ نژاد حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدي محمدجواد

احمدي محمدجواد

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زنده بودي سجاد

زنده بودي سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افروزه

افروزه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارمين غلامحسين

ارمين غلامحسين

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجى زاده اهرمى

حاجى زاده اهرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دشتى اهرمى

دشتى اهرمى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى حقيقى

حيدرى حقيقى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دانيالى

دانيالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيبى پور

حبيبى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:45:09 AM
Menu