قصر شيرين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قصر شيرين

اب خضر فريبا

اب خضر فريبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عسگري مرصاد

عسگري مرصاد

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بابايىبانيارانى

بابايىبانيارانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

فيزيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ماشينى

ماشينى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرام پور سجاد

بهرام پور سجاد

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى مير حصارى

مرادى مير حصارى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نمام

نمام

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خور سارا

خور سارا

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباسي جگرلويي مهسا

عباسي جگرلويي مهسا

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عليپور ويژنان

عليپور ويژنان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خسروپور هايده

خسروپور هايده

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى دنگى

مرادى دنگى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعادت امير

سعادت امير

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/2/2023 2:32:55 PM
Menu