دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر دورود

زندلشني محمدمهدي

زندلشني محمدمهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خادمي زهرا

خادمي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نيك ابادي فهيمه

نيك ابادي فهيمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ورمزيارى

ورمزيارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
طاهري پرهام

طاهري پرهام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رازاني مهدي

رازاني مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابوالحسني غزل

ابوالحسني غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ياسمى

ياسمى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پولادوند رضوان

پولادوند رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رضا پور

رضا پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سپهر مهدي يار

سپهر مهدي يار

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ازادي پري

ازادي پري

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خسروي سمانه

خسروي سمانه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ازادي پوران

ازادي پوران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زندلشنى

زندلشنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
باجلان مهتاب

باجلان مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
باجلان جوانه

باجلان جوانه

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نوري پور وحيد

نوري پور وحيد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بختياري محسن

بختياري محسن

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
لشني زند حسين

لشني زند حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ساكي فريبرز

ساكي فريبرز

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حكمت محسن

حكمت محسن

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فرجى سرى كوه

فرجى سرى كوه

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ساكي محمدرضا

ساكي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لك ا

لك ا

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهلولي نرگس

بهلولي نرگس

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامي فولادوند سجاد

غلامي فولادوند سجاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نوبخت حسين

نوبخت حسين

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ماهروبختياري فاطمه

ماهروبختياري فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ياراحمدي امير

ياراحمدي امير

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقاني فر محمد

دهقاني فر محمد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جوانمرد ندا

جوانمرد ندا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بوساك

بوساك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدوند فاطمه

احمدوند فاطمه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باجلان نرجس

باجلان نرجس

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خورشيدوند

خورشيدوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تختي حديث

تختي حديث

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
موسوي سيده فاطمه

موسوي سيده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجيوند

حاجيوند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ياراحمدي جواد

ياراحمدي جواد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امين خواجه

امين خواجه

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادي مريم

مرادي مريم

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهلولي محبوبه

بهلولي محبوبه

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهاران

بهاران

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ياراحمدي حسين

ياراحمدي حسين

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وانشانى

وانشانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سرلك

سرلك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قايدرحمتي محسن

قايدرحمتي محسن

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شمس الهي فاطمه

شمس الهي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كرنوكر

كرنوكر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لك ا

لك ا

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بساك رضا

بساك رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيريايي كيارش

پيريايي كيارش

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عبدالوند شكيبا

عبدالوند شكيبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افشار

افشار

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرزبان رضا

مرزبان رضا

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اميريان

اميريان

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاضي زاده رضوان

قاضي زاده رضوان

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اقبال پور رضا

اقبال پور رضا

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خورشيدوند

خورشيدوند

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جمالي مصطفي

جمالي مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
استركي سياووش

استركي سياووش

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سابوته

سابوته

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خطيبى

خطيبى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درخشى

درخشى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باجلان علي

باجلان علي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عسگري پويا

عسگري پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوي نسرين

موسوي نسرين

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فياض بخش نجمه

فياض بخش نجمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
باباپور

باباپور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهلولى

بهلولى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دليخون رضا

دليخون رضا

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقاني ميثم

دهقاني ميثم

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالاروند شيما

سالاروند شيما

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فولادوند

فولادوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابطحى

ابطحى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بوالحسنى

بوالحسنى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لك ا

لك ا

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خلفوند

خلفوند

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باجلان

باجلان

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدي شاد شاديه

محمدي شاد شاديه

علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدايي سيده سبا

خدايي سيده سبا

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عظيمي سيده فاطمه

عظيمي سيده فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زندلشني رضا

زندلشني رضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدوند

احمدوند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پازدار

پازدار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خورشيدوند

خورشيدوند

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيات

بيات

فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيك بخت

نيك بخت

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوالحسنى

بوالحسنى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آروان

آروان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى حيه

اسدى حيه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياراحمدي فروزان

ياراحمدي فروزان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دليخون

دليخون

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرمى فرد

خرمى فرد

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فلاحى

فلاحى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاويان فرد

كاويان فرد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قالبى حاجيوند

قالبى حاجيوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى گرپى

حسنى گرپى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيامنى

پيامنى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
درويشى

درويشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قائدرحمت

قائدرحمت

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
همتي بهرام

همتي بهرام

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ماهروبختياري ابوالفضل

ماهروبختياري ابوالفضل

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خداوردى تلخاصى

خداوردى تلخاصى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زند لشنى

زند لشنى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوانسارى

خوانسارى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تنگدست

تنگدست

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضائى زاده

رضائى زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خورشيدونديان مصطفي

خورشيدونديان مصطفي

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنوند

حسنوند

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پرنيان

پرنيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بوالحسني ليلا

بوالحسني ليلا

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عشيري علي

عشيري علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خرمى

خرمى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرى نسب

باقرى نسب

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جعفر پورموحد

جعفر پورموحد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خادمي كسري

خادمي كسري

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شهبازى

شهبازى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سياه تيرى

سياه تيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صوفى

صوفى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كرنوكر

كرنوكر

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حاجيوند

حاجيوند

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
باجلوند

باجلوند

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رازانى

رازانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:13:06 PM
Menu