فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر فيروزكوه

بهان رضا

بهان رضا

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
علي اكبرخاني گيتا

علي اكبرخاني گيتا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يزداني سعيد

يزداني سعيد

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسيني سيدمهدي

حسيني سيدمهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اذري حمزه قاسم كوروش

اذري حمزه قاسم كوروش

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بابازاده بهنام

بابازاده بهنام

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قليچ لي محمد

قليچ لي محمد

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاردگر

كاردگر

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسيني سيدعادل

حسيني سيدعادل

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسفنديار جابر

اسفنديار جابر

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آهنگر سله بنى

آهنگر سله بنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تبار

تبار

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درويش بادرودى

درويش بادرودى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سراج

سراج

علوم تربيتي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجب لاريجانى

رجب لاريجانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى آبلوئى

سيدى آبلوئى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رييسي سميه

رييسي سميه

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بران

بران

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سراج

سراج

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على نيا

على نيا

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منتظري شاتوري سعيد

منتظري شاتوري سعيد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غرقابى

غرقابى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ضيائى

ضيائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باطبى

باطبى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهرآشوب

شهرآشوب

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سراج

سراج

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پولادوند

پولادوند

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:43:03 PM
Menu