شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شاهين دژ

جمشيدي منبر شهريار

جمشيدي منبر شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زارعي كردكندي هوشمند

زارعي كردكندي هوشمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفريان امير

جعفريان امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فيضي حجت

فيضي حجت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ميكائيلي محمدرضا

ميكائيلي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى فرد

محمدى فرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بزرگي قوطور ليلا

بزرگي قوطور ليلا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرباني رضا

قرباني رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرماني هاچه سو مهدي

قهرماني هاچه سو مهدي

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ياورى

ياورى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دسترس

دسترس

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دامنى

دامنى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائضى

فائضى

باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
5/29/2023 6:56:07 AM
Menu