آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آران و بيدگل

فينى زاده بيدگلى

فينى زاده بيدگلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حلاج اراني عباس

حلاج اراني عباس

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
شيرواني بيدگلي مليكا

شيرواني بيدگلي مليكا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
يزلاني بيدگلي فروزان

يزلاني بيدگلي فروزان

مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
ابن رحيم بيدگلى

ابن رحيم بيدگلى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك - شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يونسي بيدگلي حسين

يونسي بيدگلي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گل پيرا

گل پيرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دهقاني عباس

دهقاني عباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوروزپوربيدگلي محدثه

نوروزپوربيدگلي محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مولودى آرانى

مولودى آرانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بابائي پوربيدگلي زينب

بابائي پوربيدگلي زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رسول زاده بيدگلي سنا

رسول زاده بيدگلي سنا

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عسگرپوراراني ريحانه

عسگرپوراراني ريحانه

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شبان پوراراني حسين

شبان پوراراني حسين

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اصيليان بيدگلي افسانه

اصيليان بيدگلي افسانه

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قاسم پور آرانى

قاسم پور آرانى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جلوداريان بيدگلى

جلوداريان بيدگلى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجى حسينى ارانى

حاجى حسينى ارانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباس زاده سيدمحمد

عباس زاده سيدمحمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يتيم پور آرانى

يتيم پور آرانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بيدگلي محمدرضا

بيدگلي محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قانعى بيدگلى

قانعى بيدگلى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حيراني بيدگلي مهدي

حيراني بيدگلي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رستار

رستار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمودابادي اراني محمدسعيد

محمودابادي اراني محمدسعيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ستم كش سعيد

ستم كش سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ايمانيان مفرد ابوالفضل

ايمانيان مفرد ابوالفضل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احسن زاده اراني ابوالفضل

احسن زاده اراني ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رعيت مقدم آرانى

رعيت مقدم آرانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسامى آرانى

حسامى آرانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقبالي اراني مريم

اقبالي اراني مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خاص مهدي

خاص مهدي

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اقائي بيدگلي سيدمحمد

اقائي بيدگلي سيدمحمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اب اوراراني محبوبه

اب اوراراني محبوبه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمالي اراني مريم

جمالي اراني مريم

روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خنده رواراني فاطمه

خنده رواراني فاطمه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوذريان مهدي

نوذريان مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده اراني مهدي

ابراهيم زاده اراني مهدي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسيني زاده اراني سيدمحمدرضا

حسيني زاده اراني سيدمحمدرضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خوش بيانى

خوش بيانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدرضائى بيدگلى

محمدرضائى بيدگلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شاكراراني محمدجواد

شاكراراني محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قبائى ارانى

قبائى ارانى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روحانى بيدگلى

روحانى بيدگلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جندقيان مريم

جندقيان مريم

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قاسمى على ابادى

قاسمى على ابادى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برجى

برجى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ماجدى

ماجدى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هجرى

هجرى

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاوسى

طاوسى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جلالى قالهر

جلالى قالهر

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسگرپور آرانى

عسگرپور آرانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن زاده بيدگلي عطيه

حسن زاده بيدگلي عطيه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نوحيان بيدگلى

نوحيان بيدگلى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرحسيني بيدگلي اسماسادات

ميرحسيني بيدگلي اسماسادات

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كوزه گراراني نرجس

كوزه گراراني نرجس

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
داروغه گي مفرد منيژه

داروغه گي مفرد منيژه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
استادمحمدي اراني حسين

استادمحمدي اراني حسين

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اله يارزاده بيدگلي مينا

اله يارزاده بيدگلي مينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوريان بيدگلى

نوريان بيدگلى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صلواتي عبداله

صلواتي عبداله

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسيني زاده اراني مريم سادات

حسيني زاده اراني مريم سادات

روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمي علي ابادي اسما

قاسمي علي ابادي اسما

روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس الدين اراني اميدعلي

شمس الدين اراني اميدعلي

راهنمايي ومشاوره -پرديس ايت اله طالقاني -قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمي علي ابادي زهرا

قاسمي علي ابادي زهرا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داداشي محدثه

داداشي محدثه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مومن ارانى

مومن ارانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عاصمى فر

عاصمى فر

علوم تربيتي -پرديس ايت اله طالقاني -قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكرميان آرانى

اكرميان آرانى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ياجدي اراني زينب سادات

ياجدي اراني زينب سادات

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پهلوانى بيدگلى

پهلوانى بيدگلى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صادقى ارانى

صادقى ارانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حداداراني ايمان

حداداراني ايمان

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خوش بخت اراني ابوالفضل

خوش بخت اراني ابوالفضل

علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مقنى آرانى

مقنى آرانى

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسامى آرانى

حسامى آرانى

راهنمايي ومشاوره -پرديس ايت اله طالقاني -قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خاكباز نصرآبادى

خاكباز نصرآبادى

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قديريان آرانى

قديريان آرانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سجادى بيدگلى

سجادى بيدگلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عالمي اراني مهسا

عالمي اراني مهسا

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كمال اراني زهرا

كمال اراني زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمال اراني زهره

كمال اراني زهره

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روغني محمدرضا

روغني محمدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوش بنائى

خوش بنائى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عابدي بيدگلي فرزانه

عابدي بيدگلي فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوهري اراني هادي

گوهري اراني هادي

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدبيدگلي مژگان سادات

سيدبيدگلي مژگان سادات

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هارون زاده اراني بهاره

هارون زاده اراني بهاره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باباآرانى

باباآرانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جندقيان زهرا

جندقيان زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائض پور محمد

فائض پور محمد

حسابداري -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرنجيان اراني زينب

مرنجيان اراني زينب

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يدالهي نوش ابادي فاطمه سادات

يدالهي نوش ابادي فاطمه سادات

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمال اراني زينب

كمال اراني زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى بيدگلى

توكلى بيدگلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهدعلم -كاشان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فخرالدين اصغر

فخرالدين اصغر

علوم سياسي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صبوري اراني محمدهلال

صبوري اراني محمدهلال

علوم سياسي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حلاج آرانى

حلاج آرانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انوارى

انوارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهتري اراني بهاره

مهتري اراني بهاره

مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورامانى

پورامانى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توسلى نوش آبادى

توسلى نوش آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سجادي زهرا

سجادي زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آراندشتى آرانى

آراندشتى آرانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معبدى آرانى

معبدى آرانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفيان نوش ابادي حسن

يوسفيان نوش ابادي حسن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رزاقى شبان بيدگلى

رزاقى شبان بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمالى بيدگلى

جمالى بيدگلى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه زابل - شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قبائي اراني محدثه

قبائي اراني محدثه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفارى بيدگلى

غفارى بيدگلى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ستارى آرانى

ستارى آرانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مهدعلم -كاشان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نورآبادى نوش آبادى

نورآبادى نوش آبادى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/8/2023 12:55:02 PM
Menu