بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بهبهان

جوهري رامين

جوهري رامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
تاقي عارف

تاقي عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
صيفي اصلان

صيفي اصلان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
اوندي بهنام

اوندي بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
تاقي عرفان

تاقي عرفان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
چنگيزيان نيلوفر

چنگيزيان نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
تبريزى

تبريزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
معلقي

معلقي

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
گودرزي ساينا

گودرزي ساينا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رجب نژادي نسرين

رجب نژادي نسرين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شفائيان مهدي

شفائيان مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
بهادري ياسمن

بهادري ياسمن

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دبيرزاده مهرنوش

دبيرزاده مهرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ساكت

ساكت

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ظفر الهام

ظفر الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قوامي فرنوش

قوامي فرنوش

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شمس شبنم

شمس شبنم

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رزاقي پور الهام

رزاقي پور الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسيابي پويا

اسيابي پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
باعثي فاطمه

باعثي فاطمه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طهماسبى نژاد

طهماسبى نژاد

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
قنبريان

قنبريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عباس پور كورش

عباس پور كورش

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
كاردار علي

كاردار علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رضا زاده

رضا زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نوري نژاد سيمين

نوري نژاد سيمين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نيك پور فاطمه

نيك پور فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جعفري مقدم پويان

جعفري مقدم پويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
درست قول نسيم

درست قول نسيم

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
معتمد ارشام

معتمد ارشام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پندش محسن

پندش محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صابريان اميرحسين

صابريان اميرحسين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
دهدشت رو

دهدشت رو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن نژاد محمد

حسن نژاد محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عزوخرم فرشاد

عزوخرم فرشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خيرانديش محمدجواد

خيرانديش محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اصفي مجتبي

اصفي مجتبي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ترزبان

ترزبان

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بحرينى پور

بحرينى پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تقي پورشاقربان ميثم

تقي پورشاقربان ميثم

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بسمل

بسمل

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرتضوي زاده سيدعلي

مرتضوي زاده سيدعلي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نجفيان

نجفيان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفويان سميرا

صفويان سميرا

حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فرهادي صغري

فرهادي صغري

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه جهرم - روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

زبان
ارجمندي مينا

ارجمندي مينا

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حكيمي سعيد

حكيمي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميدي بردزرد مهدي

اميدي بردزرد مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سياهي كبري

سياهي كبري

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خدري ارش

خدري ارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مخلصي مينا

مخلصي مينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
متفكر

متفكر

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عاكف

عاكف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پيله ور

پيله ور

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهروزي اميرحسين

بهروزي اميرحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قناطير فرحناز

قناطير فرحناز

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهدشتي مقدم سعيد

دهدشتي مقدم سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حلاوت

حلاوت

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اخلاص نيا

اخلاص نيا

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نقدى پور

نقدى پور

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
وحيد

وحيد

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اكتفا احمد

اكتفا احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسي نويد

عباسي نويد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خوش ذات ميلاد

خوش ذات ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كارازما فرزاد

كارازما فرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ديده بان

ديده بان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موسويون

موسويون

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هدايت نژاد

هدايت نژاد

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فروتن

فروتن

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يزداني مقدم محمد

يزداني مقدم محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مزارعي بهبهاني محمدرضا

مزارعي بهبهاني محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ستايش نسب

ستايش نسب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گلستانپور

گلستانپور

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تقي نژاد الهام

تقي نژاد الهام

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
درست قول محمدرضا

درست قول محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمى باغملك

كريمى باغملك

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقاجرى

آقاجرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جابريان شمسى نژاد

جابريان شمسى نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوائب عباس

نوائب عباس

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خورسند مريم

خورسند مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جراحى

جراحى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابايى زارعى

بابايى زارعى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قناطير عليرضا

قناطير عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سنايى

سنايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مجذوب

مجذوب

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آگاه

آگاه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينى پورقنواتى

حسينى پورقنواتى

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سقاپور

سقاپور

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زارعي قنواتي ماهان

زارعي قنواتي ماهان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خاكسارفر

خاكسارفر

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذبيحي رضا

ذبيحي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابائي اسيابي امين

بابائي اسيابي امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دارخال پيمان

دارخال پيمان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صميمي نرگس

صميمي نرگس

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حداد

حداد

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اساتيد

اساتيد

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پور صالحان

پور صالحان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كفاشان

كفاشان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سليمان پور فاطمه

سليمان پور فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
همنشين بهبهاني فاطمه

همنشين بهبهاني فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
بهجت نيا رضا

بهجت نيا رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رجب زاده ويدا

رجب زاده ويدا

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پورمحمدي بيتا

پورمحمدي بيتا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مواج

مواج

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عمالى

عمالى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجي دولو حسين

حاجي دولو حسين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محافل بهناز

محافل بهناز

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خليجي مژگان

خليجي مژگان

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حداد

حداد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمديان پور

محمديان پور

روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهبهاني فرنوش

بهبهاني فرنوش

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
گوهرعلى بهمئى

گوهرعلى بهمئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيكوئيان مينا

نيكوئيان مينا

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شفيعي بازارنوي فاطمه

شفيعي بازارنوي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موسوى نسب

موسوى نسب

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبائي حسني رعنا

عبائي حسني رعنا

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شكوري مقدم رضا

شكوري مقدم رضا

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جويبارى

جويبارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناظمى مقدم

ناظمى مقدم

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروهر

فروهر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائم شهر - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اقائي ستار

اقائي ستار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسديان محمد

اسديان محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انصاري نيكو ليلا

انصاري نيكو ليلا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عطوفت

عطوفت

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حامد

حامد

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهبهاني سميرا

بهبهاني سميرا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
دبيري علي عسكرلو مهديه

دبيري علي عسكرلو مهديه

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهباشى

دهباشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليرضاپور خاطره

عليرضاپور خاطره

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدي نژاد مهدي

محمدي نژاد مهدي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبري فاطمه

اكبري فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
راهدار

راهدار

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آيرم

آيرم

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيدنژاد

مجيدنژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وفامند

وفامند

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شفاع

شفاع

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبرنژادبهبهانى

اكبرنژادبهبهانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رفيعي زاده سارا

رفيعي زاده سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوهرپور ارشاك

جوهرپور ارشاك

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهدار فاطمه

دهدار فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كوه پيكر روزيتا

كوه پيكر روزيتا

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معززيان محمدهادي

معززيان محمدهادي

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مختاري پور وحيد

مختاري پور وحيد

دبيري رياضي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جويبارى

جويبارى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدانى مقدم

يزدانى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوبر پور

نوبر پور

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محتسبي سيده زهرا

محتسبي سيده زهرا

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پارسا زينب

پارسا زينب

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الايي افسانه

الايي افسانه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملكوتي فر زهرا

ملكوتي فر زهرا

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حلاوت الهه

حلاوت الهه

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طيار رعنا

طيار رعنا

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروانى

خسروانى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عدالت بهبهانى

عدالت بهبهانى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نعمت خواه

نعمت خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس تركى

عباس تركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معنوى

معنوى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عنايتى راد

عنايتى راد

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرپور

نادرپور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علاف

علاف

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نويديان

نويديان

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوشاد

نوشاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجارپور سارا

نجارپور سارا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شجاعي پريسا

شجاعي پريسا

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كوه پيما ايمان

كوه پيما ايمان

دبيري رياضي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائي زارع سپيده

رضائي زارع سپيده

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معصوم زاده

معصوم زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آريغ

آريغ

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ورشويى

ورشويى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عوض نژادمال اخوند

عوض نژادمال اخوند

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حياتي زاده الهام

حياتي زاده الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثنائي فاطمه

ثنائي فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تجلي عارف

تجلي عارف

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصراللهي اذين

نصراللهي اذين

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مژده جو

مژده جو

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درخشانى

درخشانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهمئى

بهمئى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرواز

پرواز

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهمئى

بهمئى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عطارزاده

عطارزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلالي علي

بلالي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان پور

احسان پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضاپورانقه فرخى

رضاپورانقه فرخى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قناطير

قناطير

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نامجونيا

نامجونيا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصرت اله

نصرت اله

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحبگ

فتحبگ

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انباز محمدامين

انباز محمدامين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدي طيفكاني زهرا

احمدي طيفكاني زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پور رضا

پور رضا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بوعلى

بوعلى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جويباريان

جويباريان

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چرامى

چرامى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امان الهى

امان الهى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غلام پور نجمه

غلام پور نجمه

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى اول

محمدى اول

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هيبتي زهرا

هيبتي زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سنائي الهام

سنائي الهام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يزدانپرست

يزدانپرست

كارشناسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ضرغامى

ضرغامى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پرور مريم

پرور مريم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهمئى

بهمئى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعيدى تبار

سعيدى تبار

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معينى نيا

معينى نيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توان

توان

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عابدنژاد

عابدنژاد

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خرادمهر

خرادمهر

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
حق جو روزبه

حق جو روزبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تابان الهام

تابان الهام

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
افتخاري سيدرسول

افتخاري سيدرسول

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
راستخو زهرا

راستخو زهرا

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
گرشاسبى

گرشاسبى

فيزيك -دانشگاه ياسوج - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مكرمى

مكرمى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسماعيلى يوسفى

اسماعيلى يوسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:51:45 PM
Menu